Legislacja

Odpowiedź w sprawie tzw. szkody całkowitej. Czy satysfakcjonująca?

25 czerwca 2019

Odpowiedź w sprawie tzw. szkody całkowitej. Czy satysfakcjonująca?
Poseł Józef Lassota, Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy. Warszawa, 14 czerwca 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie tzw. szkody całkowitej pojazdu interpelację wniósł poseł Józef Lassota. Informowaliśmy o tym fakcie omawiając istotę zagadnienia. Adresatem był minister infrastruktury, który ostatecznie interpelację przekazał do rozpatrzenia przez resort finansów. Lassota apelował o pilne podjęcie prac nad opracowaniem sposobu postępowania z pojazdami uszkodzonymi w granicach tzw. szkody całkowitej. Zwracał uwagę, iż brak szczegółowych przepisów w tym zakresie może mieć niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Odpowiedzi udzielił Leszek Skiba, podsekretarz stanu.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż podstawa prawna kompensacji szkody całkowitej znajduje swoje umocowanie w przepisach kodeksu cywilnego. - Na podstawie art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Należy przy tym wskazać na pojęcie „szkody całkowitej” jakie funkcjonuje w procedurze likwidacji szkód komunikacyjnych stosowanej przez zakłady ubezpieczeń, gdyż powszechnie obowiązujące normy prawne nie zawierają legalnej definicji „szkody całkowitej”. Szkoda całkowita powstaje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. W przypadku gdy zaistnieją przesłanki do orzeczenia szkody całkowitej w pojeździe wówczas wysokość odszkodowania wypłacanego w ramach ubezpieczenia ustalana jest poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem, o wartość pozostałości. Przesłana przez Pana posła interpelacja w głównej mierze skupia się na podjęciu ewentualnych działań mających na celu opracowanie sposobu postępowania z pojazdami uszkodzonymi w granicach szkody całkowitej. Dodatkowo Pan poseł wskazuje na konieczność opracowania procedur wprowadzania do ponownej eksploatacji pojazdów po tzw. szkodzie całkowitej, która obejmowałaby analizę dokumentacji naprawczej, opracowania rozszerzonego programu badań technicznych, nadania określonych uprawnień wybranym stacjom kontroli pojazdów, czy też docelowo zmian w zakresie prac diagnostów w stacjach kontroli pojazdów. Minister – przywołując stanowisko resortu infrastruktury - wskazuje, iż dodatkowe badanie pojazdu jest przeprowadzane zgodnie z wymogami rozporządzenia, które zostały określone w rozporządzenie z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach: - Minister właściwy do spraw transportu nie ma kompetencji do określenia jakie informacje są przekazywane diagnoście poprzez SI CEPiK, niemniej jednak dane o rodzaju usterki stwierdzone przez organy kontrolne byłyby podczas dodatkowego badania technicznego pożądane. W przypadku pojazdu uszkodzonego uzyskanie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury będzie możliwe, jeżeli pojazd zostanie naprawiony i będzie spełniał wymagania warunków technicznych. Dodatkowo resort infrastruktury wskazał, iż dostrzegając potrzebę zmian w zakresie badań technicznych pojazdów złożył propozycję wprowadzenia nowego systemu wysokiej jakości badań technicznych pojazdów. W tym celu przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65) - druk sejmowy 2985, 3066 i 3066-A. Propozycja ta opiera się na naprawie systemu nadzoru nad stacjami diagnostycznymi pojazdów, wprowadzenia nowych metod badawczych, czy też dopuszczaniu do ruchu pojazdów nie spełniających norm technicznych dla wprowadzenia tych zmian były napływające niepokojące sygnały, np. wyniki raportu NIK z 2017 r. gdzie wprost wskazano, że w 2015 r. funkcjonariusze policji w wyniku przeprowadzonej kontroli na drodze obejmującej tylko nieznaczny odsetek pojazdów uczestniczących każdego dnia w ruchu drogowym, zatrzymali 425,2 tyś dowodów rejestracyjnych pojazdów, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, porządkowi na drodze i środowisku naturalnemu.

Leszek Skiba konkluduje: - Odnosząc się do wskazanej w interpelacji jednej z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego należy wskazać, iż Minister Finansów nie sprawuje nadzoru nad działalnością Komisji oraz nie 3 dysponuje instrumentami umożliwiającymi zmianę wydanych przez organ nadzoru wytycznych skierowanych do nadzorowanych podmiotów.

Poseł Józef Lassota wniósł konkretne propozycje i oczekiwał stanowiska resortu pytając czy zostaną podjęte zostaną prace nad opracowaniem postępowania z pojazdami uszkodzonymi w granicach tzw. szkody całkowitej? Czy odpowiedź jest satysfakcjonująca? (jm)