Legislacja

„Lex Uber” i jego okresy przejściowe

9 listopada 2020

„Lex Uber” i jego okresy przejściowe
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Sejmu RP wpłynęła interpelacja w sprawie kolejnego przesunięcia okresu przejściowego na uzyskanie licencji na zarobkowy przewóz pasażerów w systemie taxi. Posłowie wyrażają sprzeciw wobec – jak to nazywają – nieuzasadnionego oraz niepotrzebnego wydłużania procesu, który jest krzywdzący dla podmiotów, które poniosły już koszty dostosowania się do zmienionych z dniem 1.10. br. przepisów.

Problem. Grupa posłów zaadresowała do ministra Infrastruktury interpelację (nr 12929) w sprawie kolejnego przesunięcia okresu przejściowego na uzyskanie licencji na zarobkowy przewóz pasażerów w systemie taxi. Występują w imieniu środowiska przewoźników osób, które to ze zdumieniem przyjęło informację o wprowadzeniu kolejnego opóźnienia i wejścia w życie zmian w ustawie o transporcie drogowym uchwalonych przez Sejm na wniosek ministra infrastruktury. - Zainteresowani przedsiębiorcy uważają, że przyjęte 30.09.2020 roku w Senacie poprawki do ustawy w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, w odniesieniu do ustawy o transporcie drogowym nie mają żadnego związku z panującą epidemią. Pod pretekstem przeciwdziałania skutkom epidemii wprowadzono poprawki, których celem jest zatrzymanie wejścia w życie najistotniejszych zmian uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym odnoszących się przede wszystkim do obowiązków pośrednika przy przewozie osób w transporcie drogowym. Tym samym podważony został sens zmian ustawowych przyjętych w ramach kompromisu interesów wszystkich uczestników rynku – piszą autorzy wystąpienia.

Ź r ó d ł a:

* 2019.1180. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Tzw. „Lex Uber” – obowiązujący z dniem 1.4.2020.

* 2020.568. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – obowiązywanie ustawy o transporcie drogowym – z dniem 1.10.2020.

* 2020.1747. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 – „nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

Konkluzja. - Uważam, że zawieszenie wejścia w życie kolejnych punktów z przyjętych regulacji, wydłużają okres nieuczciwej konkurencji, tolerowania nielicencjonowanych przewozów oraz wydłużają czas bezprawnego udziału na rynku przewoźników, których nie kontrolują, jakości usług przewozowych i za których nie odpowiadają podmioty zlecające im do realizacji przewóz osób (pośrednicy w przewozie osób). Autorzy interpelacji wskazują na zawieszenie artykułu 5d, art. 5e, art. 15 ust. 1 pkt 5, art. 27b i art. 27c przywołanej ustawy.

Cytujemy:

Zawieszenie art. 5d - zawieszenie przepisu, który zakładał, że to pośrednik jest odpowiedzialny za kierowanie pośrednictwa zleceń przewozowych wyłącznie do licencjonowanych przedsiębiorców oznacza tolerowanie podmiotów nieposiadających stosownych licencji i badań przewidzianych w ustawie.

Oznacza to, że nadal bez żadnej odpowiedzialności pośrednika zlecenia mogą być kierowane do osób i przedsiębiorców niemających stosownych uprawnień do przewozu osób taksówką, do pojazdów nieprzystosowanych do wymogów ustawowych, do kierowców, którzy mogą nie mieć odpowiednich badań lekarskich i wymaganych uprawnień.

Zawieszenie art. 5e - zawieszenie przepisu umożliwia nadal prowadzenie pośrednictwa w okazjonalnym przewozie osób pojazdami do 7 osób, co jest dalszym tolerowanie usług para-taksówkowych niepodlegających takim samym zasadom jak reszta przewozów taksówkowych. Jest to zaprzeczenie idei równej regulacji ustawowej dla wszystkich podmiotów świadczących takie same usługi transportowe.

Zawieszenie art. 15 ust.1 pkt 5 - zawieszenie przepisu wydłuża możliwość przyjmowania zleceń przez przedsiębiorców od pośredników nieposiadających stosownej licencji oznacza dopuszczenie funkcjonowania na rynku podmiotów bez stosownych licencji przewidzianych w ustawie.

Zawieszenie art. 27b - zawieszenie przepisów ww. artykułu to brak jakichkolwiek wymagań wobec pośredników, mających na celu dokumentowanie ich działalności zgodnej z zapisami ustawowymi. Oznacza to zwolnienie pośredników z obowiązków:

- weryfikacji czy przedsiębiorca, do którego jest kierowane zlecenie przewozowe posiada licencję,

- prowadzenia elektronicznego rejestru zleceń,

- prowadzenia ewidencji przedsiębiorców, do których kierowane są zlecenia,

- dokumentowania weryfikacji uprawnień przedsiębiorców z lit.a.

Oznacza to więc brak rzeczywistej ewidencji działalności pośrednika, brak rejestracji tego do kogo jakie zlecenia przewozowe są kierowane, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo przewozów i możliwość reklamacyjnych postępowań.

Zawieszenie art. 27c: zawieszenie to dopuszczenie przyjmowania zleceń od pośredników nieposiadających stosownej licencji.

Wszystkie wstrzymane przyjmowanymi poprawkami przepisy stanowią o sensie zmian ustawy o transporcie drogowym. Zdumiewające jest to, że nie wystąpiły żadne okoliczności, które uzasadniałyby wstrzymywanie wejścia w życie uchwalonych zmian ustawowych.

Uzasadnienie. Interpelujący uważają, że cały rynek miał czas na uzyskanie licencji pośrednika, co zajmuje ok. 2 tygodni i nie ma w tych procedurach żadnych przeszkód dla ich uzyskania. Także wszyscy zainteresowani kierowcy mogli uzyskać licencję do przewozu osób taksówką – ta także nie jest problematyczne i jest na bieżąco wydawana przez urzędy. Sformułowane więc zostały pytania o cel tego przedłużenia: - Czy przedłużenie jest tylko ukłonem i daniem czasu dla zagranicznych przewoźników - pośredników, którzy mają kłopot z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i nie są zainteresowani terminową realizacją wprowadzonych przepisów ustawowych? - Proszę o informację jakie podmioty gospodarcze lobbowały i wnioskowały do ministerstwa za opóźnieniem wprowadzenia w życie ustawy. - Czy ministerstwo przed wprowadzeniem zmian spotkało się ze środowiskiem przewoźników krajowych i uzyskało ich opinię co do konieczności wprowadzenia ww. poprawek?

Przedstawiciel grupy posłów kończy interpelację następująco: - Kierując niniejsze pytania i uwagi wyrażam swój sprzeciw wobec niczym nieuzasadnionego oraz niepotrzebnego i kolejnego już wydłużania tego procesu, który jest krzywdzący dla podmiotów, które poniosły już koszty dostosowania się do zmienionych przepisów i które działają zgodnie z obowiązującą od 1.10.2020 r. nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Wprowadzenie kolejnego terminu to wydłużenie czasu dla funkcjonowania szarej strefy w przewozie osób w Polsce. (jm)