Legislacja

Logotyp UNESCO na znakach drogowych

4 maja 2021

Logotyp UNESCO na znakach drogowych
Znak drogowy E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym" (grafika - wzory)

Poseł Tomasz Głogowski, przewodniczący Parlamentarnemu Zespołowi ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO złożył interpelację (interpelacja nr 22339 - [kliknij]) w sprawie zmiany przepisów prawa umożliwiającej oznaczanie logiem UNESCO na znakach drogowych obiektów Światowego Dziedzictwa. Zaadresował ją do ministra infrastruktury.

Uzasadnia ją: - Zgodnie z § 11 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem: organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Jednak nie dotyczy to umieszczania i utrzymania m.in. znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych - w tym oznakowania szczególnych atrakcji o wybitnym znaczeniu dla kraju (obiekty z listy UNESCO, parki narodowe, inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym) - zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne. Przypomina, iż na liście światowego dziedzictwa UNESCO odnotowanych jest ponad tysiąc obiektów z całego świata, w tym szesnaście znajduje się na terenie Polski. Poseł podkreśla: - Niewątpliwie uregulowania wymagałaby obecnie kwestia dotycząca braku możliwości umieszczenia na tablicach znaków drogowych logo UNESCO, co miałoby ułatwić turystom dojazd do obiektów znajdujących się na liście światowego dziedzictwa.

Nie jest to nowy postulat. Taki wielokrotnie składała Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, były to wnioski popierane przez organizacje turystyczne. Według obowiązującego stanu prawnego oznakowanie atrakcji turystycznych przy autostradach i drogach ekspresowych każdorazowo zatwierdzane jest przez Kapitułę Znaków Drogowych do której należą m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z zapytaniem o możliwość umieszczenia na tablicach znaków drogowych emblematu „obiekt UNESCO” zwracano się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wielokrotnie. I właśnie GDDKiA informowała wnioskodawców, że rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych nie zawiera takiego wzoru tablic, przez co finalnie wniosek ten spotka się z negatywna opinią Kapituły Znaków Drogowych. Reasumując, aby oznaczenie obiektu UNESCO na znakach drogowych było możliwe niezbędna jest zmiana przepisów prawa w tym zakresie.

Dlaczego umieszczenie znaku UNESCO na znakach drogowych jest ważne? Autor interpelacji ocenia: - Logo światowego dziedzictwa jest znakiem rozpoznawalnym na całym świecie, a umieszczenie go na znakach drogowych wpłynie bezpośrednio na podniesienie świadomości turystycznej dotyczącej występowania na terenie Polski unikatowych w skali świata obiektów. W wielu miejscach na drogach krajowych można spotkać tablice z symbolami UNESCO (choć nie przewiduje tego rozporządzenie); więc wreszcie należałoby usankcjonować taką możliwość. Niewątpliwie ranga i znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa są tak wielkie, że trudno przecenić ich wpływ na rozwój turystyki w Polsce.

Reasumując poseł Tomasz Głogowski prosi o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Infrastruktury dostrzega ten problem i planuje w najbliższej przyszłości zmianę przepisów, tak aby możliwe było oznaczanie logiem UNESCO na znakach drogowych obiektów światowego dziedzictwa? (jm)

Sejm RP. Parlamentarny Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce. iTV Sejm. Transmisja archiwalna z posiedzenia dn. 12.4.2021 r. [kliknij] (fot. screen)