Legislacja

Luka prawna w Prawie o ruchu drogowym

15 lutego 2018

Luka prawna w Prawie o ruchu drogowym
Sąd Najwyższy. Orzecznictwo (kliknij)

Przed Sądem Najwyższym rozstrzygnięcie, które zainteresuje posiadaczy i użytkowników samochodów firmowych. Chodzi tu o sytuację, gdy właściciel pojazdu – w sytuacji zaistnienia wykroczenia drogowego – musi wskazać kierowcę pojazdu. Ta regulacja jest oczywista w przypadku prywatnego właściciela auta. Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym rozstrzyga, iż właściciel lub posiadacz pojazdu jest zobowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyła pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie. Inaczej jest, gdy pojazd należy do spółki. W sprawie przesłanej do SN przedsiębiorca nie wskazał sprawcy, więc wobec jednego ze wspólników spółki jawnej skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Orzekający sąd okręgowy zgłosił właśnie taką wątpliwość, oczekując rozstrzygnięcia, czy jest podstawa do ukarania wspólnika. Przywołajmy tu art. 78 ust. 5 kodeksu drogowego: „5. W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest: 1) osoba prawna, 2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, 3) jednostka samorządu terytorialnego, 4) spółka kapitałowa w organizacji, 5) podmiot w stanie likwidacji, 6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, 7) zagraniczna jednostka organizacyjna - do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby - osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu”. Czyli mamy tu określenie „osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentacji” i tu pytanie: a gdy taka osoba nie została wyznaczona? Czy wówczas zobowiązani są członkowie zarządu? I dalej – a w spółkach osobowych, które nie mają zarządów lecz wspólników? I tu właśnie mamy lukę w prawie. Przepis nie wskazuje odpowiedzialności wspólników? Dalej eksperci twierdzą, że przepisów wykroczeniowych nie należy interpretować rozszerzająco? Ciekawi jesteśmy rozstrzygnięcia i uzasadnienia Sądu Najwyższego. (jm)