Legislacja

Rejestracja pojazdów zabytkowych trudniejsza

19 lutego 2018

Rejestracja pojazdów zabytkowych trudniejsza
Według obowiązującego stanu prawnego pojazd można zarejestrować jako zabytkowy, jeśli został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dodatkowo poruszanie się na charakterystycznych żółtych tablicach możliwe jest, jeśli samochód na podstawie odrębnych przepisów jest wpisany do inwentarza muzealiów (part. 2 ust. 7 rozporządzenia (2017.2355). (fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Rządowego Centrum Legislacji – z datą utworzenia 15 lutego 2018 r. - trafił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Podstawą prawną jest tutaj ustawa – Prawo o ruchu drogowym (Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu). Ustawodawca przewidział dodatkowe formalności w celu rejestracji pojazdów zabytkowych.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355) do procedowanej zmiany ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65). Zaproponowano w niej zmiany:

- procedury rejestracji pojazdów zabytkowych poprzez dodanie obowiązku dołączenia do wymaganych dokumentów rejestracji opinii rzeczoznawcy samochodowego z potwierdzonym spełnieniem wymagań przewidzianych w Kodeksie drogowym;

- odpowiednich przepisów ze względu na zmianę organu uprawnionego do wydawania decyzji potwierdzającej nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej;

- przepisu określającego możliwość wymiany przez organ rejestrujący dotychczasowego dowodu rejestracyjnego na nowy;

Projekt skierowano do uzgodnień i konsultacji publicznych, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Wejście w życie aktu zaplanowano na 20 maja 2018 r. (jm)