Legislacja

Miejsce do parkowania dla niepełnosprawnego

29 sierpnia 2018

Miejsce do parkowania dla niepełnosprawnego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Wojciech Szarama skierował do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej interpelację w sprawie rozszerzenia pomocy PFRON o dofinansowanie tworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Przywołując rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.(2015.926), które szczegółowo określa możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych – jak wskazuje poseł – dokument ten nie wspomina jednak o wsparciu, jakiego może udzielić PFRON osobom niepełnosprawnym lub zarządcom nieruchomości, spółdzielniom mieszkaniowym w celu utworzenia w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej miejsca parkingowego przeznaczonego na jej potrzeby. Czy kierowane przez Panią ministerstwo rozważy podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia zakresu wsparcia finansowego PFRON o tworzenie nowych miejsc parkingowych?

Resort – w imieniu resortu sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz – odpowiadając posłowi wyjaśnia, że przepisy przywołanego rozporządzenia nie zawierają katalogu przedmiotów i usług, których zakup lub wykonanie może zostać dofinansowane ze środków Funduszu w ramach likwidacji poszczególnych barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych). I podkreśla: - Zatem każdy powiat – jako wykonawca zadania – może samodzielnie określić sposób jego realizacji uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych. (...) o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Dofinansowanie zadań następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Oczywiście organ realizujący zadanie powinien kierować się przede wszystkim dobrem osoby niepełnosprawnej i analizować wszystkie czynniki i okoliczności, których zmiana może wpłynąć na poprawę funkcjonowania tej osoby.

Odpowiadający konkluduje: - Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (2017.222 z poźn. zm.) budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi jak również finansowanie ww. zadań należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

I jeszcze jedno zdanie – tym razem od redakcji. Powyższą informację zilustrowaliśmy fotką z jednej z uliczek we Francji. Proszę popatrzeć jak tamtejszy zarządca (oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami) oznacza miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu rozwiązaniu miejsce może być wyznaczone nawet na mniejszej powierzchni parkingowej. Może podobne rozwiązanie powinno trafić do naszych rodzimych przepisów? (jm)