Legislacja

Minister cyfryzacji uzupełnia katalog CEP

26 sierpnia 2020

Minister cyfryzacji uzupełnia katalog CEP
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister cyfryzacji przygotował i finalizuje prace nad nowelą rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dokładniej - baza ma zostać poszerzona o trzy nowe informacje.

Znowelizowane będzie rozporządzenie w sprawie katalogu informacji gromadzonych w CEP (MC154). Do bazy dodane zostaną informacje dotyczące: zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu (seria i numer pokwitowania, data jego wydania, data do kiedy zezwolono na używanie pojazdu oraz warunki jego używania); kolejna informacja to data sprowadzenia pojazdu w innego państwa członkowskiego UE i trzecia - zasięg pojazdu elektrycznego. Konieczność wprowadzenia zmian zależy od przepisów unijnych, ale także wypływa z postulatów policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, też Ministerstwa Infrastruktury. Powód - skuteczne wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów bez dowodu rejestracyjnego.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusz zatrzymujący dowód rejestracyjny wpisze do CEP dane dotyczące wystawianego pokwitowania - pozwolenia czasowego (ważne maksymalnie 7 dni, w praktyce najczęściej 24. godziny) lub dowie się jaki był powód utraty dowodu rejestracyjnego i daty granicznej zakazu korzystania z pojazdu. Kierowcy często korzystali z luki w przepisach - u konsekwencji za „zagubienie” dokumentu.

Czy z dróg wyeliminowane zostaną pojazdy, które nie przeszły badań technicznych. Zakończony został cykl uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W dniu 13 sierpnia 2020 r. projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w trybie obiegowym.

Jak zaplanowano rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2020 r. (jm)