Legislacja

Ministerialna interpretacja minimalnej szerokości pasa drogowego

19 lipca 2019

Ministerialna interpretacja minimalnej szerokości pasa drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort inwestycji i rozwoju odpowiada na pytanie o minimalną szerokość pasa drogowego i regulacje prawne w tym zakresie. W imieniu ministra, sekretarz stanu Artur Soboń precyzuje: - Niemniej jednak ostatecznej oceny zgodności inwestycji z przepisami prawa dokonuje właściwy miejscowo starosta/prezydent miasta na prawach powiatu, przed wydaniem 3 decyzji lub przyjęciem zgłoszenia. Organ ten ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków.

Obowiązujące przepisy. Powołując się na praktykę i orzecznictwo sądów administracyjnych poseł Jacek Falfus wskazuje na różne interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów określających minimalną szerokość drogi dojazdowej do działki budowlanej. Czyli:

* Przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 14 ust. 1 stanowi, że do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.

* Stosownie zaś do ust. 2 tego przepisu dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

* Ponadto z ust. 3 przepisu wynika, że do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza nić 4,5 m.

Wydaje się, że generalną zasadę dotyczącą szerokości dojazdu do działki budowlanej ustala ust. 1 przepisu, wskazując, że jezdnia musi mieć nie mniej niż 3 metry szerokości. Pozostałe dwa ustępy zawierają wyjątki wprowadzające zmniejszenia wymaganej szerokości w ten sposób, że dojazd może zapewnić również ciąg pieszo-jezdny o szerokości nie mniejszej niż 5 metrów albo dojście o szerokości nie mniejszej nić 4,5 metra - konkluduje J. Falfus.

Wątpliwość pytającego. Jednak jak czytamy w interpelacji: - Wbrew literalnemu brzmieniu powołanych wyżej przepisów w praktyce administracyjnej i orzecznictwie sądów dominuje wadliwy pogląd, że najmniejsza szerokość działki pod budowę drogi dojazdowej musi wynosić 3 m. Pogląd taki nie znajduje pokrycia w regulacji zawartej w przytoczonym wyżej rozporządzeniu. Tu poseł wnosi o dokonanie wykładni, która ujednolici praktykę i orzecznictwo i formułuje następujące pytania:

- Czy jezdnia o szerokości 3 m wypełnia wymagania zapewnienia dojścia i dojazdu, a tym samym wymaganego prawem dostępu do drogi publicznej przy wydzielaniu działek budowlanych i przy otrzymywania pozwoleń na budowę drogi dojazdowej na wydzielonej działce o szerokości 3 m?

- Czy użyte w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pojęcie "jezdni" odnosi się do pasa, po którym ma odbywać się wyłącznie dojazd, i czy wymiar ten dotyczy samego ciągu jezdnego, bez części dla pieszych?

- Minimalny parametr szerokości drogi KDW przy projektowaniu wynosi 6 m. Czy ten parametr wynika wprost z ust. 1 § 14 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jako podwójna szerokość 2 x 3 m w celu zapewnienia bezkolizyjnego ruchu pojazdów i pieszych w obu kierunkach?

- Czy § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dopuszcza projektowanie dróg dojazdowych o szerokości 3 m dla realizacji dojścia i dojazdu do działki budowlanej?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przywołując ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, resort informuje że ww. minimalna szerokość jezdni dotyczy wyłącznie minimalnej szerokości dojazdu, a nie dojścia i dojazdu łącznie. W związku z powyższym, oprócz jezdni o minimalnej szerokości 3 m, należy zapewnić niezależne dojście. (jm)