Rozmowy

UTO – kolejny głos w dyskusji

19 lipca 2019

UTO – kolejny głos w dyskusji
17 lipca 2019. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyskusja poświęcona urządzeniom transportu drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do udziału w kolejnej debacie o miejscu urządzeń transportu drogowego w ruchu drogowego zaprosiło grupę roboczą ekspertów w zakresie szeroko rozumianego brd, przedstawicieli operatorów. To kolejna dyskusja, ale co najistotniejsze sformułowano wnioski. Dokonano oceny istniejącego stanu rzeczy i właśnie sformułowano wnioski. Pierwszy z nich to pilna potrzeba rozpoczęcia procedowania zmian legislacyjnych. Pozostajemy w przekonaniu, że ten głos zostanie usłyszany.

Statystyki. Temat urządzeń transportu osobistego niezwykle istotny, przyszłe regulacje niezwykle pilne. W ubiegłym tygodniu do statystyk został wpisany kolejny wypadek śmiertelny (Londyn). I mała dygresja odnośnie właśnie statystyk. Otóż, w trakcie debaty sejmowej Komisji Infrastruktury, debaty poświęconej podsumowaniu stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego za rok 2018, poseł Jerzy Polaczek zwracał uwagę na bardzo ciekawą dyskusję, która miała miejsce na okoliczność prezentacji założeń rozwiązań dotyczących uto. Relacjonował, iż zarysowały się dwie jasne postawy. Pierwszą nazwał ekspercką, drugą - klasyczną prezentacją tych założeń przyszłych rozwiązań. J. Polaczek wskazał na niezwykle istotne zagadnienie, nazwał je „czarną dziurą”, a miał tu na myśli absolutny brak statystyk zdarzeń jakie mają miejsce z udziałem hulajnóg, hulajnogistów i użytkowników podobnych urządzeń, ale też innych uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych.

Insp. Zdzisław Sudoł, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, 3 lipca br. w Sejmie informował, iż brak ustawowej definicji urządzeń powoduje trudność nowych klasyfikacji statystyk. W oparciu o informacje pozyskane z komend wojewódzkich wynika, iż w Polsce w pierwszym półroczu br. doszło do 40 zdarzeń z udziałem uto, w tym trzy wypadki drogowe. Zestawiając je ze statystyką wypadków drogowych w pierwszych pięciu miesiącach roku - czyli 10 852 wypadków - wspomniane 3. stanowią udział wielkości niecałych 0,02 ogółu.

Zakres zmian ustawy. Ustawowe uregulowanie i doprecyzowanie definicji UTO - co oczywiste - jest podstawowym działaniem w kierunku uregulowania tej tak nowej sytuacji i równie nowych i coraz nowszych urządzeń. Resort infrastruktury - 7 czerwca br. - ogłosił założenia przyszłych zmian. Powiedziano UTO - to pojazd, doprecyzowano, uzasadniono, wskazano kierunek działania. Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie zwraca uwagę: - Należy podkreślić, że w tym przypadku projektowane przepisy nakładają na kierującego urządzeniem transportu osobistego dodatkowe wymagania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych. Zgodnie z proponowaną regulacją, w przypadku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, jest on obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Stan prac nad nowelizacją. - Wymieniony wyżej projekt ustawy w dniu 14 czerwca 2019 r. został przekazany do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, z prośbą o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - podsumowywał przywołaną powyżej informację R. Weber. Dodajmy - projekt oczekuje na wpisanie do Wykazu praz legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Informacja ministra opatrzona jest datą 26 czerwca br.

Dziś rano (19 lipca br.) - po raz kolejny - przeglądałam rzeczony wykaz i… nadal nie ma naszego projektu. (jm)