Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury: konferencja prasowa, komunikat

21 października 2019

Ministerstwo Infrastruktury: konferencja prasowa, komunikat
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie oraz Senacie RP zakończono procedowanie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 3828 oraz druk senacki nr 1325). 16 października br. 415 głosami posłów za, przy 6 głosach przeciwnych i wstrzymujących się Sejm IX kadencji uchwalił ustawę, następnie 18 bm. w Senacie – 84 senatorów głosowało za, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Proces ustawodawczy kończy się podpisaniem aktu przez prezydenta, który ma 21 dni od dnia jej przedstawienia. Maksymalnie po tym terminie zarządzi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Dla rzetelności informacji przypomnijmy, iż proces legislacyjny przewiduje, iż prezydent może odmówić podpisania ustawy i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze), co powoduje, że zajmuje się nią ponownie Sejm (ale już nie Senat). Nie ma on jednak na tym etapie możliwości wnoszenia nowych poprawek. Dziś oczekiwania są takie, aby ustawa była podpisana jak najszybciej. Aby bowiem ustawa stała się obowiązującym prawem (weszła w życie) musi być w nim opublikowana, a następnie musi upłynąć określony termin, tzw. vacatio legis, czyli okres potrzebny do zapoznania się z nią przez obywateli i przygotowania do jej realizowania. W tym konkretnym przypadku jest to 21 dni. Po tym terminie przepisy doprecyzowujące przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarza życia i jazdy „na suwak” staną się obowiązujące.

Dnia 18 października br. rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury zorganizował konferencję prasową z udziałem ministra infrastruktury Andrzej Adamczyka oraz wiceministra infrastruktury Rafała Webera w temacie ustawy dot. tworzenia tzw. korytarzy życia i jazdy na suwak. W konferencji uczestniczył także Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Po spotkaniu z dziennikarzami opublikowano stosowny komunikat. (jm)

(fot. Jolanta Michasiewicz) Warszawa, 18 października 2019 r. konferencja prasowa [kliknij – https://www.prawodrogowe.pl/galerie/korytarz-zycia-i-suwak-konf-prasowa-18-10-2019/zdjecia ]

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Korytarz życia i jazda na suwak przyjęte przez posłów i senatorów

Sejm i Senat przyjęły opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Następnie projekt trafi do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Celem nowelizacji jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

- W sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda. Zależy nam, by kierowcy wiedzieli, jak należy tworzyć korytarze życia, żeby odpowiednie służby mogły  jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych – powiedział minister infrastruktury, przewodniczący KRBRD Andrzej Adamczyk.

Regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.

Projekt powstał w ramach działań zapisanych w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, za który odpowiedzialna jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów rządu. W tym celu podejmujemy odpowiednie działania legislacyjne. Wiemy, że oprócz zmian w przepisach musimy też nieustannie kształtować właściwe  postawy Polaków – a to jest możliwe dzięki takim kampaniom jak „Życie ma pierwszeństwo” – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

„Życie ma pierwszeństwo” – to hasło kampanii edukacyjnej KRBRD skierowanej do polskich kierowców. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. Kluczowym elementem kampanii jest interaktywny spot, który można obejrzeć na stronach www.krbrd.gov.pl oraz www.zyciemapierwszenstwo.pl.