Legislacja

Ministerstwo o unifikacji koloru taksówek

4 kwietnia 2012

O pomyśle jednokolorowych taksówek pisaliśmy kilkakrotnie. Nad ewentualną taką decyzją debatowały władze miasta we Wrocławiu i kilku innych miastach. W sprawie unifikacji koloru taksówek w gminach miejskich pytanie do ministra transportu skierował poseł Michał Jaros. W swojej odpowiedzi resort pomysł uznał za słuszny, jednak kosztowny. I ten koszt mógłby przekładać się na wyższą stawkę ceny za przejazd. Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przypomniał, przypomniał że kwestie związane z oznakowaniem i warunkami technicznymi dla taksówek uregulowane są w art. 24 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przepis ten przewiduje, że dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danej gminy lub związku komunalnego. Jednak przepisy tego rozporządzenia nie odnoszą się do koloru, na jaki powinny być pomalowane taksówki, i tym samym nie stwarzają możliwości podejmowania decyzji w tym zakresie. Komentujący informację sugeruje, iż nie muszą to być przecież taksówki pomalowane, dzisiaj nikt nie maluje taksówek tylko są oklejane. To ciekawy pomysł, o ten koszt zapytamy ekspertów.

 

ff1aa08464e65352771b7437ea8d5842c68e224a

(Fot. PD@N 423-32)

^ Dzisiaj nikt nie maluje taksówek, tylko SA oklejane!

Odpowiedź na interpelację 2286 udzielona przez Tadeusza Jarmuziewicza, sekretarza stanu w MTBiGM:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację posła Michała Jarosa z dnia 29 lutego 2012 r., nr SPS-023-2286/12, w sprawie unifikacji koloru taksówek w obrębie gmin miejskich, przedstawiam poniżej następującą informację.

Kwestie związane z oznakowaniem i warunkami technicznymi dla taksówek uregulowane są w § 24 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). Przepis § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia przewiduje, że dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danej gminy lub związku komunalnego. Przepisy ww. rozporządzenia nie odnoszą się do koloru, na jaki powinny być pomalowane taksówki, i tym samym nie stwarzają możliwości podejmowania decyzji w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że sama idea ujednolicenia koloni taksówek podobnie do funkcjonujących w niektórych państwach standardów wydaje się być słuszna. Jednakże ze względu na sytuację ekonomiczną oraz koszty związane z wdrożeniem tego przedsięwzięcia, które nie tylko obciążałyby taksówkarzy, lecz mogłyby się także przełożyć na wzrost cen za usługę przewozu taksówką, nie widzę w chwili obecnej możliwości wprowadzenia postulowanej przez pana posła Michała Jarosa zmiany art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.).

Z poważaniem

Słowa kluczowe Sejm RP taksówki