Legislacja

Na egzamin z cyfrowym dowodem osobistym

27 maja 2022

Na egzamin z cyfrowym dowodem osobistym
Dziś dowód osobisty w smartfonie - w niektórych sytuacjach - nie jest wystarczająco wiarygodny (fot. Jolanta Michasiewicz)

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oznaczona numerem UD394 pojawiła się informacja o projekcie ustawy o aplikacji mObywatel [kliknij]. Proponowane rozwiązanie dotyczy poszerzenia możliwości posługiwania się dokumentami cyfrowymi. Przygotowywane przepisy zrównują ważność w skutkach prawnych dokumenty elektroniczne z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej.

Autorzy projektu ustawy o aplikacji mObywatel uzasadniają przyczyny i potrzebę wprowadzenia planowanych rozwiązań: - Obecnie potrzeba posiadania cyfrowych dokumentów stała się bardziej powszechna i w większym stopniu odczuwalna. (…) Obywatele oczekują możliwości potwierdzenia swojej tożsamości (a także potwierdzenia uprawnień, czy dokonywania płatności za usługi publiczne) w sposób zdalny. W obecnym stanie prawnym dokumenty elektroniczne nie są w pełni zrównane w skutkach prawnych z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej, a przez to często nie są uznawane w relacjach obywatel - urząd, obywatel - obywatel czy obywatel - biznes. Potrzeba udostępnienia równoważnego dokumentom tradycyjnym rozwiązania cyfrowego i wskazania, w których sytuacjach można je stosować jest sygnalizowana przez administrację, biznes oraz obywateli. Następny problem dotyczy braku możliwości załatwienia sprawy urzędowej w formie mobilnej, trudności te wynikają m. in. z zobowiązania obywatela do podania serii i numeru dokumentu potwierdzanego tożsamość. Dlatego wskazane jest uregulowanie, że numer i seria dowodu osobistego, które są widoczne w dokumencie mObywatel, pełnią funkcję numeru i serii tego dokumentu elektronicznego potwierdzającego tożsamość osoby. (…)

Dokonano oceny, iż aktualny poziom popularyzacji i dostępności usług cyfrowych w Polsce jest nadal niezadawalający.

Po zmianach ma być łatwiej np. wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie będą mogły odmówić przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy po okazaniu jedynie cyfrowego dowodu osobistego w telefonie. Dziś wymieniona usługa w tej konkretnej sytuacji nie zastępuje dowodu osobistego w tradycyjnej formie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM przewidziano na II kwartał 2022 r. (jm)