Legislacja

Dostaną szersze uprawnienia

30 maja 2022

Dostaną szersze uprawnienia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [kliknij]. Celem legislacji jest dostosowanie/uzupełnienie katalogu wykroczeń, za które inspektorzy ITD oraz pracownicy GITD są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Uprawnienia obowiązujące. Obecnie w obrocie prawnym są dwa rozporządzenia nadające inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, tj.:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2013.1330), oraz

2) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2012.635). Zmiany dokonane ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.2328), w zakresie wykroczeń drogowych, wymagają wprowadzenia zmian w przepisach określających wykroczenia, za które inspektorzy ITD, a także pracownicy GITD mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Uprawnienia projektowane. Projektowane nowe rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2021.457 z późn. zm.). Celem jest dostosowanie katalogu wykroczeń (zarówno inspektorzy jak i pracownicy GITD posiadali już uprawnienia do karania kierowców), za które inspektorzy ITD. oraz pracownicy GITD są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, do zmian w zakresie wykroczeń drogowych wprowadzonych ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W katalogu wykroczeń zawartych w § 2 pkt 1 dodano wykroczenie określone w art. 92b Kodeksu wykroczeń, który penalizuje naruszenie zakazów wyprzedzania określonych w ustawie lub znakami drogowymi. Ma zostać rozszerzony także o art. 97a Kodeksu wykroczeń, który penalizuje m.in. naruszenie zakazów wjazdu na przejazd kolejowy. A także: możliwość nałożenia mandatu na prowadzącego pojazd, który w celu uniknięcia kontroli nie zastosował się do sygnału nakazującego jego zatrzymanie. Wyodrębniono także kolejne wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny bez wymaganego do tego uprawnienia.

Regulacja niezwykle ważna. Przywołajmy sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego z ostatnich dni: 82-letni kierowca pojazdu osobowego wjechał za rogatki, przed pociąg, zmuszając go do hamowania; 26-latek gnający busem potraktował przejazd jak szykanę; zawodowy kierowca przewożący autokarem dzieci wjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek!

Rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 1 sierpnia 2022 r. Utraci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2012.635). (jm)