Legislacja

Na podstawie dowodu osobistego wyłącznie motorowerem, ale…

27 lutego 2023

Na podstawie dowodu osobistego wyłącznie motorowerem, ale…
Ustawa o kierujących pojazdami - art. 133 ust. 3 - osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy czyli 19. stycznia 2013 r. ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie, wystarczy dowód osobisty. (fot. PIXABAY)

Obowiązujący zapis w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 poz. 1212 z późn. zm.) określa, iż osoba pełnoletnia przed 19 stycznia 2013 r., zostaje uznana za uprawnioną do kierowania motorowerem bez potrzeby uzyskania uprawnień na terytorium RP. Poseł Jarosław Sachajko zwrócił uwagę resortu infrastruktury na fakt, iż ta część uczestników ruchu drogowego może nie znać kodeksu drogowego.

Poseł Jarosław Sachajko zapytał ministra infrastruktury [kliknij] czy resort infrastruktury dostrzega problem potencjalnej nieznajomości przepisów ruchu drogowego przez użytkowników pojazdów, do których nie muszą posiadać uprawnień: - Z powyższej ustawy [ustawy o kierujących pojazdami - przyp. red.] wynika, iż część kierowców skuterów nie musi posiadać uprawnień kategorii AM pomimo tego, iż są normalnymi uczestnikami ruchu na drogach publicznych. Problemem takich osób oraz innych uczestników ruchu może być fakt związany z brakiem znajomości przepisów ruchu drogowego, a przede wszystkim prawidłowej identyfikacji znaków drogowych. Umiejętności i wiedza na temat przepisów drogowych kierowców urodzonych przed rokiem 2013 nie zostały sprawdzone w żaden formalny sposób, co może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drogach. Poseł jednocześnie proponuje rozwiązanie problemu poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej doszkalającej wszystkich kierowców, w tym także tych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami bez potrzeby jakiejkolwiek weryfikacji znajomości zasad ruchu drogowego.

Przedstawiciel resortu infrastruktury przypomniał, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim. Przepisy ww. ustawy weszły w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. Oznacza to, że od tej daty motorowerem oraz czterokołowcem lekkim może kierować wyłącznie osoba, która posiada prawo jazdy kategorii AM. Natomiast stosownie do art. 133 ust. 3 ww. ustawy osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. A więc osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyły 18 lat mogą na podstawie dowodu osobistego kierować wyłącznie motorowerami.

Czyli tu kwestia rozstrzygnięta, pozostaje propozycja edukacji np. poprzez kampanię społeczną. Wiceminister Rafał Weber stwierdza: - Ministerstwo Infrastruktury stale wprowadza szereg zmian w przepisach prawa oraz prowadzi działania informacyjno-edukacyjne, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na polskich drogach. (…) Należy podkreślić, że corocznie od kilkunastu lat w ramach swoich działań Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi kampanie społeczne, skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przedmiotowe kampanie społeczne m.in. informują społeczeństwo o obowiązujących przepisach ruchu drogowego, jak należy ich przestrzegać i czym może skutkować ich nieprzestrzeganie.

Poniżej przesyłam link do kanału Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gdzie znaleźć można wspomniane kampanie społeczne: https://www.youtube.com/@krajowaradabezpieczenstwar4997

Tak, kampanie niezbędne. (jm)