Legislacja

Na publikację tekstu jednolitego Konwencji Wiedeńskiej brak środków

2 września 2016

b4b9c6ae6045ed69aac5ba1f3b5e4e0a06553b44

Składając wyjaśnienia w sprawie implementacji przepisów Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym i ewentualnej nierzetelności prowadzenia prac w zakresie implementacji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit zwrócił uwagę, żeKonwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., została ratyfikowana przez Polskę i ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 1988 r. Nr 5 poz. 40. Przy publikacji zostały zamieszczone w polskiej oraz w angielskiej (oryginalnej) wersji językowej. Od tego momentu do przedmiotowego dokumentu wprowadzone zostały liczne zmiany, w istotny sposób zmieniające treść wielu przepisów. Zmiany te obejmują m.in. poprawki, które weszły w życie w roku 1993 oraz 2006. Prace nad przedmiotowymi poprawkami prowadzone były podczas spotkań Grupy Roboczej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (WP.1) działającej w ramach Komitetu ds. Transportu Lądowego (ITC) Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dalej Szmit analizuje: - Wobec faktu, iż została spełniona procedura dotycząca wprowadzania poprawek, przewidziana w przedmiotowych aktach prawnych (m.in. art. 49 Konwencji o ruchu drogowym oraz art. 41 Konwencji o znakach i sygnałach drogowych), a Polska - podczas prac nad ich wprowadzeniem – nie zgłosiła zastrzeżeń, treść przedmiotowych poprawek jest wiążąca dla strony polskiej i obowiązująca w polskim systemie prawnym. Pomimo to, od daty pierwotnego ogłoszenia tych dokumentów w 1988 r., wprowadzane do nich na przestrzeni lat poprawki nie były – przez tak długi okres (po roku 1993) - publikowane w Dzienniku Ustaw. I odniesienie historyczne: Resort Infrastruktury w 2009 r. podjął prace zmierzające do opublikowania w Dzienniku UstawKonwencji o ruchu drogowymw jej aktualnym brzmieniu, jednak ze względu na brak środków finansowych niezbędnych do dokonania tłumaczeniaKonwencjiw wersji zawierającej wszystkie wprowadzone zmiany, prace te zostały wstrzymane.

W późniejszym okresie - z uwagi na liczne zadania z zakresu legislacji, realizowane przez Ministerstwo - nie było możliwości ponownego podjęcia prac związanych z publikacją aktualnej treściKonwencji. Jednocześnie należy wskazać, że zmiany wKonwencji o ruchu drogowymdotyczące ruchu pieszych i rowerów, zostały uwzględnione w przepisachustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, z zakresu znaków i sygnałów drogowych. Należy zwrócić uwagę, że niektóre z przepisówKonwencji o ruchu drogowymmają charakter fakultatywny, dając stronom tej umowy swobodę zarówno w odniesieniu do decyzji o wprowadzeniu danego rozwiązania do krajowego porządku prawnego, jak też do czasu ewentualnego implementowania tego rozwiązania. Jako przykład można wskazać przepis art. 27 ust. 1Konwencji(nie był zmieniany), z którego Polska skorzystała wustawiez dnia 1 kwietnia 2011 r.o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami(Dz. U. Nr 92, poz. 530) - konkluduje Jerzy Szmit.

(546-73)