Legislacja

Nie ma potrzeby zmiany

22 września 2021

Nie ma potrzeby zmiany
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Sławomir Skwarek złożył interpelację nr 26260 w sprawie tablic rejestracyjnych. Przywołując wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Tablic Rejestracyjnych dotyczący usprawnień w zakresie wyglądu i funkcjonalności tablic rejestracyjnych pytał ministra infrastruktury - Czy ministerstwo rozważy propozycję zmiany wyglądu czcionek stosowanych na tablicach rejestracyjnych, przedstawioną przez OSPTR? Resort rozważył.

Interpelacja [kliknij]. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych zaproponowało zmianę wyglądu i funkcjonalności tablic rejestracyjnych. Taki wniosek złożyli do biura poselskiego Sławomira Skwarka, który z kolei skierował interpelację do resortu infrastruktury. Tę uzasadniał względami praktycznymi: - Względy praktyczne sugerowałyby dalsze usprawnienia w zakresie stosowanych na tablicach czcionek w celu poprawienia ich czytelności. Pogrubienie kreski obecnych czcionek pozwoliłoby zwiększyć powierzchnię dla przyczepności folii termotransferowej, którą pokrywane są przetłoczenia, a tym samym zwiększyć trwałość i czytelność tablic rejestracyjnych. Ponadto, OSPTR proponuje zmianę kształtu cyfr i liter, która wynika z dwóch założeń: - trudności fałszowania liter (poprzez zaklejanie lub doklejanie elementów np. 8 przerobiona na 3), - łatwości automatycznego (maszynowego) rozpoznawania tablic - odróżnienie litery O od cyfry 0. Powyższe zmiany ułatwiłyby pracę Policji, Inspekcji Transportu Drogowego czy Straży Granicznej. Poseł poprosił resort infrastruktury o rozważenie propozycji.

Odpowiedź na interpelację [kliknij]. Z upoważnienia ministra odpowiedzi na interpelację poselską udzielił sekretarz stanu w resorcie infrastruktury - Rafał Weber. Po pierwsze informuje posła, iż całkiem niedawno bo z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana czcionka znaków: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2017 r. z późn.zm.). Na tablicach rejestracyjnych pojawiły się m.inn. jednolite, zmniejszone czcionki znaków. I tu kolejna informacja: - Stosowanie jednolitej czcionki zwężonej na produkowanych tablicach rejestracyjnych zostało omówione i pozytywnie odebrane w konsultacjach z producentami tablic rejestracyjnych, jak i jednostką certyfikującą tablice rejestracyjne. Wprowadzenie tych zmian zapewniło uproszczenie procesu produkcji i certyfikacji tablic rejestracyjnych, jak i poprawiło ich estetykę.

R. Weber wyjaśnia następnie, iż organy kontroli ruchu drogowego nie sygnalizują, aby zamieszczane na tablicach rejestracyjnych cyfry i litery wg. obowiązujących wzorów (np. cyfra „3” i „0” oraz litera „O”) były problematyczne w odczytywaniu, bądź były przedmiotem fałszerstw, powodując tym samym konieczność zmiany przepisów w zakresie stosowanej czcionki cyfr i liter. - Ponadto stosownie do § 32 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. wyróżnik pojazdu, wyłączając wyróżnik indywidualny, określa organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną, z wyłączeniem liter B, D, I, O i Z, co ma na celu wyłączenie ze struktury wyróżnika pojazdu na tablicach rejestracyjnych liter podobnych do niektórych cyfr.

Zdecydowanie ważne jest także wyjaśnienie, iż w Polsce przecież funkcjonują z powodzeniem systemy automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych z tablic rejestracyjnych z obecnymi czcionkami.

I na zakończenie minister Weber przypomina, że: - Kolejna zmiana obowiązujących wzorów tablic rejestracyjnych, związana ze zmianą wzorów czcionek, spowodowałaby, że mniejsza liczba właścicieli pojazdów skorzysta z nowych, deregulacyjnych rozwiązań ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), której przepisy od dnia 31 stycznia 2022 r. pozwolą na pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego przy rejestracji pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Związane jest to z faktem, że rozwiązanie to dotyczy wyłącznie tablic rejestracyjnych zgodnych z obowiązującym wzorem. Zmiana wzoru spowodowałaby, że dla wszystkich tablic wydanych z dotychczasowym wzorem nie byłoby możliwości pozostawienia numeru rejestracyjnego. Rozumiemy, iż nie jest to przepis korzystny dla producentów tablic.

Przedstawiciel resortu jasno konkluduje, pozostawia jednak pewną furtkę: - Mając na uwadze powyższe informuję, że aktualnie Ministerstwo Infrastruktury nie zauważa potrzeby i nie planuje zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355) w zakresie czcionek stosowanych na tablicach rejestracyjnych. Jednocześnie wyjaśniam, że Minister Infrastruktury jest zobowiązany wydać do dnia 4 września 2022 r. nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Projekt przedmiotowego rozporządzenia będzie podlegał procedurze konsultacji, m.in. ze środowiskiem producentów tablic rejestracyjnych oraz jednostką certyfikującą produkowane tablice rejestracyjne (ITS), tak aby przepisy dot. wymagań dla tablic rejestracyjnych zapewniały ich czytelność, trwałość i funkcjonalność. (jm)