Legislacja

Nowe i uporządkowane znaki drogowe

15 września 2020

Nowe i uporządkowane znaki drogowe
W części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki uzupełniające” zaproponowano dodanie trzech tablic wskaźnikowych stosowanych na drogach ekspresowych: F-14d „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania”, F-14e „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania”, F-14f „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania”. Przypomnijmy tablice F-14a; F-14b i F-14c dotyczą autostrad (grafika – projekt rozporządzenia) [kliknij]

Rządowe Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2019.2310). Autorzy aktu proponują uzupełnienia i doprecyzowanie dotychczasowych przepisów poprzez wprowadzenie m.inn. poprzez wprowadzenie nowych znaków drogowych.

Jaki problem jest rozwiązywany? Projektowane rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2019.2310) w zakresie niektórych znaków i sygnałów drogowych, a także wprowadza nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi. W dotychczas obowiązujących przepisach przywołanego wyżej rozporządzenia zidentyfikowane zostały braki w zakresie wzorów oraz znaczenia niektórych znaków drogowych pionowych, skutkujące ograniczeniem informacji (lub brakiem precyzji podawanych informacji) otrzymywanych przez uczestników ruchu drogowego, m.in. na autostradach oraz drogach ekspresowych.

Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują:

* dodanie znaku D-34b „zbiorcza tablica informacyjna” informującego o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Potrzeba wprowadzenia tego znaku wynika z braku regulacji w tym zakresie w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Graficzne przedstawienie znaku występuje jedynie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2019.2311 z późn. zm.). Ponadto wprowadzany przepis umożliwia informowanie (za pomocą odpowiedniej tabliczki pod znakiem D-34b) o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne w szczególności dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami paliwowymi,

* zmianę znaczenia tabliczki T-32 (umieszczanej pod znakiem D-37 „tunel”), poprzez doprecyzowanie, iż wskazuje ona minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu. Dotychczasowe brzmienie przepisu budziło wątpliwości, czy tabliczka odnosi się do odstępu między pojazdami po zatrzymaniu, czy też w ruchu,

* dodanie znaku D-44a „śródmiejska strefa płatnego parkowania” oznaczającego wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowego znaku wynika ze zmienionego brzmienia art. 13b ustawy o drogach publicznych (wprowadzonego ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw – 2018.1693). W uzupełnieniu do powyższej zmiany, projekt wprowadza też zmianę znaczenia i nazwy znaku D-45 „koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”, rozszerzając jego zastosowanie także na wyjazd z śródmiejskiej strefa płatnego parkowania,

* rozszerzenie i doprecyzowanie znaczenia znaku D-50 „zatoka”. Dotychczasowe brzmienie przewidywało stosowanie tego znaku jedynie w tunelu. Projektowana zmiana rozszerza zakres zastosowanie znaku także na drogi poza tunelem, a także określa sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z miejsca wskazanego znakiem D-50. Nowe brzmienie przepisu pozwoli na informowanie użytkowników dróg o bezpiecznym miejscu

zatrzymania albo postoju pojazdu (zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii, co pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu na tych drogach,

* rozszerzenie znaczenia tabliczki T-1a, poprzez dodanie w treści przepisu, iż tabliczka ta wskazuje również odległość znaku informacyjnego do obiektu. Takie rozwiązanie pozwoli m.in. na umieszczanie tej tabliczki pod znakiem D-50 „zatoka”.* dodanie znaku D-44a „śródmiejska strefa płatnego parkowania” oznaczającego wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowego znaku wynika ze zmienionego brzmienia art. 13b ustawy o drogach publicznych (wprowadzonego ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw – 2018.1693). W uzupełnieniu do powyższej zmiany, projekt wprowadza też zmianę znaczenia i nazwy znaku D-45 „koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”, rozszerzając jego zastosowanie także na wyjazd z śródmiejskiej strefa płatnego parkowania,

* rozszerzenie i doprecyzowanie znaczenia znaku D-50 „zatoka”. Dotychczasowe brzmienie przewidywało stosowanie tego znaku jedynie w tunelu. Projektowana zmiana rozszerza zakres zastosowanie znaku także na drogi poza tunelem, a także określa sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z miejsca wskazanego znakiem D-50. Nowe brzmienie przepisu pozwoli na informowanie użytkowników dróg o bezpiecznym miejscu

zatrzymania albo postoju pojazdu (zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii, co pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu na tych drogach,

* rozszerzenie znaczenia tabliczki T-1a, poprzez dodanie w treści przepisu, iż tabliczka ta wskazuje również odległość znaku informacyjnego do obiektu. Takie rozwiązanie pozwoli m.in. na umieszczanie tej tabliczki pod znakiem D-50 „zatoka”,

* dodanie nowych znaków F-14d–f (tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania). Dotychczas analogiczne znaki (F-14a–c) były przewidziane jedynie dla autostrad. Projektowane rozporządzenie wprowadza odpowiednie znaki także dla dróg ekspresowych, co pozwoli na zapewnienie lepszej informacji dla kierujących pojazdami o odległości do wyjazdu z drogi ekspresowej, a tym samym pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,

* sprostowanie błędu w opisie sygnałów kierunkowych dla kierujących tramwajami nadawanych przez sygnalizator STT. Projektowana regulacja rozszerza zakres informacji przekazywanych użytkownikom dróg za pomocą znaków drogowych pionowych. Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało bezpośredni wpływ na kierujących pojazdami poprzez zapewnienie szerszego zakresu informacji przekazywanych użytkownikom dróg poprzez oznakowanie pionowe, co w rezultacie będzie w korzystny sposób przekładać się na zarówno na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i komfortu podróżowania.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami dotyczącymi nowych wzorów – te mają obowiązywać po upływie 2. miesięcy. Tymczasem projekt został skierowany do konsultacji publicznych, zaplanowany na 30 dni. (jm)