Legislacja

Uzupełnienia w warunkach technicznych znaków drogowych

15 września 2020

Uzupełnienia w warunkach technicznych znaków drogowych
Znaki drogowe pionowe – informacyjne: znak D-44 "strefa płatnego parkowania" i znak D-44a „śródmiejska strefa płatnego parkowania” [kliknij]

Do konsultacji publicznych przesłany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Resort zidentyfikował braki w obowiązującym akcie i kolejnym aktem prawnym je uzupełnia.

Rozwiązywany problem. W dotychczas obowiązujących przepisach rozporządzenia zidentyfikowane zostały braki w zakresie warunków technicznych oraz warunków umieszczania na drogach niektórych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, skutkujące ograniczeniami w zakresie sposobu przekazywania informacji (lub brakiem precyzji podawanych informacji) otrzymywanych przez uczestników ruchu drogowego, m.in. na autostradach oraz drogach ekspresowych. Projektowane rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy zawarte w zał. 1-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2019.2311 z późn. zm.) w zakresie niektórych znaków i sygnałów drogowych. Projekt wprowadza nowe regulacje w zakresie warunków technicznych, warunków umieszczania oraz konstrukcji dla niektórych znaków drogowych. Zawiera również sprostowanie błędów występujących w treści rozporządzenia. Część projektowanych przepisów stanowi konsekwencję zmian zawartych w procedowanym projekcie rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (nr 71 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).

Proponowane zmiany. Projektowana regulacja uzupełnia i doprecyzowuje przepisy wymienionego wyżej rozporządzenia w przedmiotowym zakresie, co wpłynie m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych przez oznakowanie drogowe kierującym pojazdami, a w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak i komfortu podróżowania, m.in. na autostradach oraz drogach ekspresowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych będzie stanowiło ułatwienie również dla organów zarządzających ruchem na drogach, które będą dysponowały szerszym katalogiem możliwych do zastosowania rozwiązań, co pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu odbywającego się na danej drodze lub odcinku drogi. Nie bez znaczenia pozostaje też wpływ projektowanej regulacji na działania z zakresu kontroli ruchu drogowego przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego, z uwagi na doprecyzowanie zasad umieszczania tych urządzeń w pasie drogi publicznej. Projekt rozporządzenia zawiera ponadto sprostowanie błędów zidentyfikowanych w treści przepisów załączników nr 1 i 3 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zmiany: znaków D-51 „automatyczna kontrola prędkości” i D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” oraz tabliczki T-27 wskazującej, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci (stosowanej ze znakami D-6 „przejście dla pieszych” i D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”); znaki P-20 „koperta”; sygnalizator kierunkowy S-3a dla kierujących rowerem”; „Progi zwalniające”.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami, które mają obowiązywać po upływie 2. miesięcy. Trwają konsultacje publiczne. (jm)