Legislacja

Nowe rozporządzenie, zmienione przepisy. Musimy je znać

1 marca 2021

Nowe rozporządzenie, zmienione przepisy. Musimy je znać
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od soboty 27. lutego br. obowiązuje zmienione rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2021.367). Było ono zapowiadane już od ponad tygodnia. To także pierwszy dzień w zmienionym reżimie zakrywania ust i nosa.

Tylko maseczka. Ma być skutecznie. Więc po roku zmienione, zostały także przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa. Ustawodawca wykreślił możliwość używania przyłbic, półprzyłbic, elementów odzieży jak: szalików, kominów itp., które pojawiły się w akcie w czasie, gdy na rynku nie było - tak jak to dziś ma miejsce - wystarczającej oferty. Dziś - jak to oceniają eksperci - jedynie właściwym sposobem zasłaniania ust i nosa jest używanie maseczek i najlepiej, aby były to maseczki chirurgiczne. Te są oceniane jako rzeczywiście skuteczne. Przepis nas obowiązuje, a więc musimy go znać, ale czy tak jest?

Jaka maseczka? Resort zdrowia rekomenduje maseczki chirurgiczne i oraz te oznaczone certyfikatem: czyli maseczki FFP2 czy FFP3. Maseczki jednorazowe też są maseczkami, które można używać. Drugim niezwykle ważnym elementem zachowania bezpieczeństwa jest skuteczne używanie maseczek. Nie możemy ich nosić poniżej nosa lub na brodzie.

Gdzie obowiązuje nakaz? Nakaz używania maseczki zmienił się w zakresie stosowanego środka ochrony, nie uległy zmianie przepisy gdzie obowiązują. Pamiętać należy kogo dotyczy i w jakich miejscach musi być stosowany. Zacytujmy: - § 25. 1. Do dnia 14 marca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób; 2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); 3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Rozporządzenie zostało uporządkowane – ogłoszono jego tekst jednolity. (jm)

Dziennik Ustaw z dnia 26.2.2021., poz. 367 (2021.367) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jednolity) [kliknij

Słowa kluczowe koronawirus Rada Ministrów