Legislacja

Nowe wzory dokumentów dla przewoźników drogowych

11 sierpnia 2023

Nowe wzory dokumentów dla przewoźników drogowych
RCL. Wykaz prac legislacyjnych ministra infrastruktury. Nr 329. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów [kliknij] (fot. screen)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów trafiło do Wykazu prac legislacyjnych ministra infrastruktury (nr 329 [kliknij].

Projektowane rozporządzenie autorstwa Ministra Infrastruktury i resortów współpracujących zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów jest podyktowane wejściem w życie z dniem 12 maja 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (2023.803) [kliknij]. Jak wskazano w uzasadnieniu - wskazana ustawa dodała art. 127 § 1a do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, że decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. W tym miejscu należy wskazać, że decyzje administracyjne w postępowaniu o wydanie przedsiębiorcom m.in. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są decyzjami, o których mowa w art. 127 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego (decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna). W takim przypadku stronie nie przysługuje środek zaskarżenia w postaci odwołania/wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

Autorzy projektu rekomendują dokonanie zmiany treści załączników do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (2019.2377). W nich zmieniają treść pouczeń, dostosowana do istniejącego stanu prawnego. W projekcie wprowadzono również przepis przejściowy, w myśl którego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych lub ich cofnięcia. Czyli przedsiębiorcy nie staną przed koniecznością wymiany dokumentów. Ponadto część dokumentów wydrukowane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach, mogą być nadal wydawane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. (jm)