Legislacja

Czy mamy nadmiar ekranów akustycznych?

8 lutego 2019

Czy mamy nadmiar ekranów akustycznych?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

- Jeżdżąc po Polsce samochodem, nie trudno dostrzec ogromną ilość ekranów dźwiękochłonnych ustawionych przy drogach szybkiego ruchu i autostradach. Bardzo często oddzielają one drogę od rozległych i niezabudowanych przestrzeni, pól i nieużytków. Część z nich niewątpliwie jest niezbędna, ale nadmiar nieuzasadnionych logistycznie ekranów akustycznych jest przytłaczających - napisał do ministra infrastruktury poseł Grzegorz Furgo. I zadał pytanie o to, czy planowana jest weryfikacja ich lokalizacji np. przy pracach remontowych, czy związanych z przebudową dróg. W imieniu ministra odpowiada Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w resorcie. Informuje: - Reasumując, zarządcy dróg działają w granicach prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą podejmować samodzielnie decyzji o montażu czy też demontażu ekranów akustycznych.

Dla rzetelności niniejszej informacji nie możemy nie przywołać informacji uzasadniającej tak sformułowaną odpowiedź na zadane pytanie. Po pierwsze przywołane zostają przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i jej przepisów wykonawczych regulujących kwestie dotyczące hałasu i pozostające we właściwości ministra środowiska. Zarządzający drogą są zobowiązani do okresowych pomiarów poziomów hałasu i ewentualnego opracowania programów ochrony przed hałasem, a tu również do stosowania urządzeń ochrony przed hałasem. - Ekrany akustyczne przy drogach publicznych wykonywane są zgodnie z uzyskaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana przez organy właściwe w sprawach środowiskowych, w przypadku dróg krajowych najczęściej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwykle na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Ewentualna weryfikacja zabezpieczeń przewidzianych w ww. decyzjach następuje w ramach analizy porealizacyjnej - czytamy. - W związku z powyższym nie ma podstaw prawnych do podjęcia działań związanych z demontażem, montażem dodatkowych ekranów akustycznych bądź innymi działaniami związanymi z zabezpieczeniami akustycznymi bez stosownych decyzji administracyjnych. Minister Infrastruktury nie może wykraczać poza zakres własnych kompetencji, a jak wynika z powyższego zakres odpowiedzialności za zabezpieczenia akustyczne rozciąga się na wiele organów administracji - podsumowuje A. Bittel. I na zakończenie: - Reasumując, zarządcy dróg działają w granicach prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą podejmować samodzielnie decyzji o montażu czy też demontażu ekranów akustycznych.

- Czy Pan Minister dostrzega nadmiar ekranów akustycznych znajdujących się przy naszych drogach? - pytał też poseł, jednak tu odpowiedzi nie znajdujemy. Także do ministra infrastruktury swoją interpelację zaadresowała posłanka Bożena Kamińska, czekamy na odpowiedź, może tam znajdziemy odpowiedź na tytułowe pytanie. (jm)