Legislacja

Nowelizacja opublikowana. Centralna Ewidencja Pojazdów szybciej

17 października 2017

Nowelizacja opublikowana. Centralna Ewidencja Pojazdów szybciej

Z datą 17 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2017 poz. 1926). Zmiany dotyczą: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej; ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz projektu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 2.0. Ustawa - poza wyjątkami - wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r. I przepisy przejściowe, które przewidują, iż do spraw wszczętych na podstawie art. 80d ust. 3c ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Także drugi, określający, iż od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. zakłady ubezpieczeń mogą przekazywać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego informacje o szkodach istotnych, o których mowa w art. 2 pkt 10a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 102 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089) stosuje się odpowiednio. (jm)