Legislacja

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta na 1 stycznia 2018 r.

20 lipca 2016

bb5c85789a7cb72c7e7e49dcbdc585e975c6ebb1

(543-29)

Trzeciego dnia 23. posiedzenia Sejmu przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok - z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. - termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. O rok później wejdzie w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe. Uchwalona dzisiaj ustawa przewiduje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej będą mogły ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. Do tej samej daty zachowają ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Głównymi propozycjami są:

1.Zmiana charakteru przewozów użyteczności publicznej, która zakłada, że przewozy o charakterze użyteczności publicznej będą mogły być tworzone przez organizatorów wyłącznie na liniach, które nie będą obsługiwane przez przewoźników komercyjnych na zasadach rynkowych.

2.Przyznanie przewoźnikom komercyjnym możliwości ubiegania się o dopłaty z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych, co ma umożliwić udostępnianie biletów z ulgą dla przewozów komercyjnych, jak i przewozów użyteczności publicznej.

3.Likwidacja ograniczenia możliwości wysiadania pasażerów na przystankach wyłącznie ujętych w rozkładzie jazdy. Jak zaznaczył przedstawiciel resoru, zmiana ma dotyczyć tylko wysiadania.

4.Zróżnicowanie opłat za korzystanie z przystanków ze względu na wielkość autobusu z podziałem na pojemność przestrzeni pasażerskiej, co ma stanowić jedynie pewną możliwość dla organizatorów.

5.    Wprowadzenie obowiązku projektowania nowych kursów w połowie przedziału między kursami już istniejącymi. Ma to zapobiec odjazdów autobusów minutę przed lub minutę po ostatnim kursie. Nowy kurs będzie w połowie przerwy między istniejącymi.

6.Zmianie ulegnie też przepis dotyczący potwierdzenia zgłoszenia przewozu, który będzie mógł być cofnięty przez organizatora po pisemnym ostrzeżeniu i ponownym stwierdzeniu takich naruszeń, ma to złagodzić obecne wymogi ustawy w tym zakresie. Zdaniem ministerstwa nie ma potrzeby tak rygorystycznych ograniczeń, które dziś nakładają surowszą karę.

7.Zwolnienie autobusów wykonujących przewozy regularne na liniach do 50 km z opłat za przejazdy na odcinkach płatnych dróg krajowych.

Głosowało 435 posłów: 429 było za; 6 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, 25 posłów nie głosowało. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.