Legislacja

Jest projekt: nowy program szkolenia (– 6 pkt), zmieniony wykaz naruszeń itd.

18 sierpnia 2023

Jest projekt: nowy program szkolenia (– 6 pkt), zmieniony wykaz naruszeń itd.
(fot. PIXABAY)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało wpisany do wykazu prac legislacyjnych pod numerem 1066 [kliknij] projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zaprojektowane zmiany obejmują m.in. skrócenie okresu - do jednego roku oraz usuwania z ewidencji tzw. punktów karnych; przywrócenie możliwości szkoleń skutkujących zredukowaniem ich liczby 6. Trwają uzgodnienia międzyresortowe. WORD-y deklarują gotowość.

Rozporządzenie określa: warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”; sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym, motorowerem lub tramwajem, zwanemu dalej „naruszeniem”; tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji; sposób i tryb udzielania osobie wpisanej do ewidencji informacji i wydawania zaświadczeń o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach; warunki i sposób oraz program szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; oraz wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Rozwiązywany problem. Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2023.1123 [kliknij]) znowelizowano przepisy art. 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715 [kliknij]), na podstawie których Policja prowadzi ewidencję kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. Wprowadzone zmiany obejmują skrócenie okresu, po upływie którego punkty będą usuwane z ewidencji, z dwóch lat na jeden rok, przywrócenie możliwości odbycia szkolenia skutkującego zredukowaniem o 6 liczby punktów przypisanych kierowcy, a także przeredagowanie przepisów odwołujących się do osób posiadających pozwolenie na kierowanie tramwajem. Zmianie uległo także upoważnienie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia spraw związanych z prowadzeniem ewidencji. Dotychczasowe upoważnienie uzupełniono o obowiązek określenia w rozporządzeniu warunków, sposobu i programu szkolenia skutkującego redukcją liczby przypisanych punktów, a także wzoru zaświadczenia o jego odbyciu. Zmiana upoważnienia ustawowego spowodowała konieczność wydania nowego rozporządzenia, które wraz ze znowelizowanymi przepisami art. 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie z datą określoną w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, wydanego na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zakres zmian. Jak odnotowano w uzasadnieniu omawiany projekt w zdecydowanej większości powiela treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (2022.1951, z późn. zm.). W § 12 projektu przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z datą, która będzie tożsama z datą określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 20 ustawy nowelizującej.

Wykaz naruszeń. W załączniku nr 1 przedstawiono wykaz naruszeń przepisów wpisywanych do ewidencji i przypisanej im liczby punktów - Naruszenia przepisów ruchu drogowego wpisywane do ewidencji oraz liczba punktów odpowiadających naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym motorowerem lub tramwajem. W porównaniu z dotychczasowym brzmieniem, wprowadzono następujące zmiany:

1) W opisach naruszeń oznaczonych kodami B 07, B 08, pojęcie „chodnik” zastąpiono pojęciem „droga dla pieszych”.

2) Przeredagowano opis naruszenia oznaczonego kodem B 12, stosownie do treści art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.).

3) W opisie naruszenia oznaczonego kodem D 01, po wyrazie „pierwszeństwa” dodano wyrazy „lub miejsca”.

4) W pozycji dotyczącej naruszenia oznaczonego kodem D 3 „Naruszenie zakazu zawracania”, w kolumnie „Kwalifikacja prawna” dodano § 87 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmiana ta jest konsekwencją występujących w praktyce wątpliwości organów kontroli, co do właściwej kwalifikacji zachowania polegającego na naruszeniu zakazu zawracania wynikającego z zastosowanego znaku poziomego P-8 i sygnalizatora S-3.

5) Dodano nowe naruszenia oznaczone kodem F 12 „Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy” oraz kodem H 29 „Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni”, co jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, gdzie w art. 4 dodano w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym nowe przepisy art. 16 ust. 2a oraz art. 24 ust. 13 i 14.

Dodanie naruszenia oznaczonego kodem H 29 spowodowało zmianę kwalifikacji prawnej czynu dla naruszenia oznaczonego kodem H 06, dotychczasowy art. 16 ust. 1-4 p.r.d. zastąpiono art. 16 ust. 1, 2, 3 lub 4 p.r.d. Ponadto w opisie do naruszenia oznaczonego kodem H 06, dodano wyrazy „lub zajmowanie więcej niż jednego pasa, jeżeli na jezdni są wyznaczone pasy ruchu”.

Program szkolenia. Autorzy projektu rozporządzenia zaproponowali program tak oczekiwanego, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby tzw. punktów karnych. Rozporządzenie określa, iż przywołane szkolenia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykładowcy to - odpowiednio przez policjanta z komórki ruchu drogowego lub inne osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także psycholog transportu oraz przez egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrudniona przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy. Szkolenie składa się z 8. godzin (za godzinę przyjmuje się 45 minut) wykładów i ćwiczeń praktycznych i jest realizowane w ciągu jednego dnia. W jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób. Przygotowano projekt programu szkolenia: