Legislacja

Nowy regulamin organizacyjny Komisji Weryfikacyjnej egzaminatorów

28 lutego 2017

Nowy regulamin organizacyjny Komisji Weryfikacyjnej egzaminatorów
Wzór arkusza egzaminacyjnego

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. pod pozycją 12 opublikowano Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowa organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Zarządzenie wydane zostało na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zatwierdza ono przywołany powyżej regulamin. Obowiązuje z dniem 28. bm. Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Budownictwa poz. 72). W poszczególnych rozdziałach znajdujemy: przepisy ogólne, obowiązki członków komisji, sposób przeprowadzania egzaminu, sposób rozliczania finansowego Komisji oraz obowiązujące wzory druków jak: wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, arkusz egzaminacyjny, protokół egzaminacyjny, wniosek o wypłatę wynagrodzenia, wniosek o wypłatę należności z tytułu podróży służbowej, rozliczenie finansowe. (jm)