Legislacja

Obowiązuje do 11 kwietnia br.

25 marca 2020

Obowiązuje do 11 kwietnia br.
Rządowe Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw 2020, poz. 522: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [kliknij]

W dniu wczorajszym premier RP Mateusz Moraczewski oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili kolejne zasady bezpieczeństwa dotyczące obywateli RP. - Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem - uzasadniano wprowadzone obostrzenia. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (2002.522). Rozporządzenie to obowiązuje z dniem ogłoszenia. Nowe i dotychczasowe zakazy obowiązują do dnia 11 kwietnia br. Stan epidemii został ogłoszony 20 marca br. (do odwołania) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Podstawą wprowadzonych ograniczeń są przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakaz przemieszczania się. Zmienione zasady bezpieczeństwa to przede wszystkim ograniczenie w przemieszczaniu się z wyłączeniem sytuacji wykonywanego wolontariatu, dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. W rozdziale 2 pt. „Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się” dodano nowy paragraf w brzmieniu: „§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.”

Dodajmy, iż ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy pracowników w drodze do i z pracy oraz dotyczy wszystkich pracowników zarówno zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne.

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Osoba najbliższa: W kontekście wprowadzanych ograniczeń zastosowano kategorię „osoba najbliższa”, tu zastosowano rozumienie tego pojęcia w ujęciu Kodeksu karnego: art. 115 § 11ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny: ”Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.

Ograniczenia funkcjonowania instytucji. Kolejna zmiana dotyczy rozdziału 4 pt. „Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy”. Tutaj wprowadzono przepisy określające zasady sprawowania kultu religijnego w tym uroczystości pogrzebowych. I tak w okresie 20-24 marca oraz od 12 kwietnia do odwołania ich uczestnicy to grupa 50, natomiast w okresie od 25 marca do 11 kwietnia - już tylko 5 osób, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Zakaz zgromadzeń. Zakazane są wszelkie zgromadzenia, spotkania, imprezy czy zebrania. Pozostaje kwestia spotkań z najbliższymi. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności obowiązuje: „od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania”. Jednocześnie dodany został nowy paragraf precyzujący ograniczenia w brzmieniu: „§ 11a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach;

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.”.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy - przypomina oficjalny serwis rządowy. Jednocześnie przypomina i apeluje, iż należy stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Nie zostają zamknięte sklepy spożywcze, apteki, banki, pralnie i drogerie. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Pamiętajmy, iż w Polsce mamy coraz więcej osób jest zarażonych koronawirusem. Podjęta przez polski rząd decyzja o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń ma za zadanie jak najszybciej zwalczyć koronawirusa.

POZOSTAJE ZDROWY ROZSĄDEK! POZOSTAŃMY W DOMU! (jm)