Legislacja

Obowiązuje nowe rozporządzenie dot. uprawnień instruktorów i wykładowców

3 grudnia 2016

c294bc870eb5a6ddd4188f600b8d5d08cf3389ad(551-143)

 

Z dniem 3 grudnia 2016 r. życie wchodzi – wydane na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami -rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z2016 r., poz.1791). W tym samym momencie traci moc rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. tak samo zatytułowanym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2096).

Przypomnijmy – akt określa: szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców; sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy; wzór: wniosku o wpis do ewidencji (instruktorów, wykładowców); legitymacji instruktora, zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców, pieczęci instruktora i wykładowcy, zaświadczenia: o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców, o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców, potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców; wysokość: stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę, opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.