Legislacja

Ocena ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy - proponowane zmiany rozporządzenia

17 stycznia 2023

Ocena ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy - proponowane zmiany rozporządzenia
(fot. PEXELS)

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Rozporządzenie - jak zaplanowano - wejdzie w życie z dniem 1 lutego br.

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod numerem 269 znajdujemy zaproponowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy [kliknij]. Jak zapisano w tekście rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego br. Akt poprzedzony jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 2123), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (2022.209).

Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego ustępu 3a w art. 2 oraz zmienionego art. 9 dyrektywy 2006/22/WE (wprowadzonego w art. 2 pkt 3c i pkt 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49), stanowiącej jeden z aktów wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I.

Niniejszy projekt rozporządzenia, opierając się na obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy, zastępuje dotychczasowy sposób obliczania współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, wspólnym wzorem służącym obliczaniu stopnia ryzyka przedsiębiorstw transportowych. Nowy wzór został ustanowiony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/695 z dnia 2 maja 2022 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstw transportowych (Dz. Urz. UE L 129 z 3.5.2022, str. 33). Zastosowanie powyższego wzoru ma na celu klasyfikację kontrolowanych przedsiębiorstw do odpowiedniego przedziału ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem 2022/695. Informacja o podmiotach zakwalifikowanych do przedziału o wysokim stopniu ryzyka będzie udostępniana wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i Głównemu Inspektorowi Pracy, a podmioty te mają być typowane do kontroli w pierwszej kolejności. (jm)