Legislacja

Ocena ryzyka wystąpienia wypadku

12 marca 2024

Ocena ryzyka wystąpienia wypadku
(fot. PIXABAY)

W styczniu wpisane do Wykazu prac legislacyjnych dziś udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego [kliknij].

12 stycznia do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury wpisano informację o pracach nad rozporządzeniem w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Propozycja opracowana w oparciu o tzw. dyrektywę brd [kliknij] dziś udostępniony już został tekst tego aktu.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 24mb ust. 6 ustawy o drogach publicznych zgodnie, z którą minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, sposób przekazywania do ministra właściwego do spraw transportu - sprawozdania z tej oceny ryzyka; zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z tej oceny, kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z art. 24ma ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi na drogach lub ich odcinkach objętych zakresem dyrektywy BRD i będących w użytkowaniu od co najmniej 3 lat - ma obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka, w ramach której oceniane będą parametry użytkowe i techniczne oraz stan techniczny dróg lub ich odcinków, a także ich wpływ na BRD. Ocena ryzyka będzie przeprowadzana przez zarządcę drogi co 5 lat na podstawie wizji lokalnej w terenie lub na podstawie nagrania wizualnego. Z oceny ryzyka zarządca drogi będzie sporządzał sprawozdanie, które następnie będzie przekazywał do Ministra Infrastruktury w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, z tym, że pierwsze sprawozdanie powinien przekazać do dnia 31 lipca 2024 r. Na podstawie sprawozdań z ocen ryzyka przeprowadzonych przez zarządców dróg Minister Infrastruktury będzie sporządzał ocenę bezpieczeństwa dróg pod względem poziomu BRD i na jej podstawie sklasyfikuje całą sieć dróg zgodnie z poziomem BRD na tych drogach, przypisując poszczególne drogi lub ich odcinki do jednej z pięciu kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonych w projektowanym rozporządzeniu. Wykonywana delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia została wprowadzona do ustawy o drogach publicznych - ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2022.1783), która wdrożyła do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Projekt rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie o drogach publicznych w związku z obowiązkiem wdrożenia przez Państwa Członkowskie UE nowych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Państwa członkowie UE dopiero wdrażają przepisy dotyczące m.in. oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt skierowano do uzgodnień.