Legislacja

Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków

17 stycznia 2024

Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków
(fot. PIXABAY)

Do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury (stan na 12 stycznia 2024 r.) wpisano informację o pracach nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Propozycja opracowana w oparciu o tzw. dyrektywę brd.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 24 mb ust. 6 ustawy o drogach publicznych zgodnie, z którą minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, sposób przekazywania do ministra właściwego do spraw transportu - sprawozdania z tej oceny ryzyka; zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z tej oceny, kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przygotowywane rozporządzenie jest przygotowywane zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 24mb ust. 7 przywołanej ustawy, a przede wszystkim uwzględnia: liczbę i rodzaj wypadków drogowych, natężenie i rodzaj ruchu drogowego, parametry użytkowe i techniczne oraz stan techniczny drogi lub jej odcinka, analizę organizacji ruchu obowiązującej na danej drodze lub jej odcinku lub orientacyjne elementy ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących całą sieć określone w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008, str. 59 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 1), - tzw. dyrektywy BRD, potrzebę uspójnienia wyników oceny ryzyka. Jak czytamy w informacji Wykazu przepisy rozporządzenia będą uszczegóławiały obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych zgodnie z którymi zarządca drogi na drogach lub ich odcinkach objętych zakresem dyrektywy BRD i będących w użytkowaniu od co najmniej 3 lat - ma obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka, w ramach której oceniane będą parametry użytkowe i techniczne oraz stan techniczny dróg lub ich odcinków, a także ich wpływ na BRD. Ocena ryzyka będzie przeprowadzana przez zarządcę drogi co 5 lat na podstawie wizji lokalnej w terenie lub na podstawie nagrania wizualnego. Z oceny ryzyka zarządca drogi będzie sporządzał sprawozdanie, które następnie będzie przekazywał do Ministra Infrastruktury w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, z tym że pierwsze sprawozdanie powinien przekazać do dnia 31 lipca 2024 r. Na podstawie sprawozdań z ocen ryzyka przeprowadzonych przez zarządców dróg Minister Infrastruktury będzie sporządzał ocenę bezpieczeństwa dróg pod względem poziomu BRD i na jej podstawie sklasyfikuje całą sieć dróg zgodnie z poziomem BRD na tych drogach, przypisując poszczególne drogi lub ich odcinki do jednej z co najmniej trzech kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonych w projektowanym rozporządzeniu.

Opisany w projekcie rozporządzenia sposób przeprowadzania oceny ryzyka oraz przydziału odcinków dróg do poszczególnych kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego został oparty na wytycznych wydanych przez Komisję Europejską w oparciu o art. 5 ust. 5 dyrektywy BRD.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia przewidziano na II kwartał br. (jm)