Legislacja

Od dziś możliwość odstąpienia od norm czasu prowadzenia pojazdu - informuje Marek Górny

12 sierpnia 2022

Od dziś możliwość odstąpienia od norm czasu prowadzenia pojazdu - informuje Marek Górny
Marek Górny, instruktor nauki jazdy, wykładowca szkolący kierowców zawodowych, autor podręczników metodycznych, ekspert tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS (fot. Jolanta Michasiewicz)

W okresie od 12 sierpnia do 30 września 2022 r. obowiązują ogłoszone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców. Po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, regulacja weszła w życie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców (2022.789) [kliknij]. Wprowadza ono - w okresie przejściowym od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r - na terenie Rzeczpospolitej Polskiej możliwość odstąpienia od norm przewidzianych w rozporządzeniu WE 561/2006 - Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm. - w zakresie:

* wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin,

* wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin,

* wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin,

* wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny.

Ponadto dopuszczono  możliwość realizacji odpoczynku tygodniowego regularnego (tj. 45 h) w pojeździe wyposażonym w odpowiednie warunki do spania kierowcy w czasie postoju pojazdu (przepisy art. 8 pkt 8 - 561/2009 - normalnie nie dopuszczają realizacji takiego odpoczynku w pojeździe).

Ponieważ na okres odstępstwa kierowcy z nich korzystający „popadną w konflikt” urządzeniami rejestrującymi - tachografami wszelkie te zmiany muszą być odnotowane na wydrukach wykonanych z tachografów cyfrowych lub wykresówkach (tacho analogowe). Dla jasności warto wszelkie zapisy odręczne zaopatrzyć w podstawę prawną przywołana na powyżej (Obwieszczenie Ministra infrastruktury z 11 sierpnia 2022 r. nr 789 [kliknij]).

Ogłoszona i już od dziś obowiązująca regulacja pozwoli - po kilku miesiącach lub nawet latach - przypomnieć sobie podstawę legalnych odstępstw od przepisów). Wszelkie odstępstwa mogą być wykorzystane jedynie pod warunkiem, że nie powodują zmęczenia kierowcy, a co za tym idzie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zastosowanie okresowego zwolnienia z stosowania części przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przerwach i odpoczynkach w transporcie drogowym jest wynikiem poważnego niedoboru kierowców i wzmożonego zapotrzebowania na usługi przewozowe i próbą ułatwień. Podobna liberalizacja obowiązujących przepisów w tym zakresie była już raz ogłoszona w bieżącym roku stosowana i obowiązywała w okresie od dnia 4 marca do dnia 2 kwietnia 2022 r.

Marek Górny (Kraków)