Legislacja

Od dziś obowiązkowo używamy maseczek ochronnych. Rozporządzenie opublikowane

16 kwietnia 2020

Od dziś obowiązkowo używamy maseczek ochronnych. Rozporządzenie opublikowane
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.673) [kliknij]

Walka z koronawirusem weszła w kolejną fazę, potrzeba będzie jeszcze więcej naszej samodyscypliny. Od dnia dzisiejszego tj. 16 kwietnia 2020 r. w całym kraju będzie obowiązywał nakaz zasłanianie nosa i ust. Do kiedy? Do odwołania. Szczegóły regulują właśnie opublikowane kolejne przepisy w związku z epidemią COVID-19 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.673).

W § 18 przywołanego rozporządzenia czytamy: - Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. To ważny rygor sanitarny, od naszej samodyscypliny zależy efekt. Rząd doprecyzował sytuacje, w których mamy obowiązek je stosować. W jakich?

Środki transportu. Autorzy rozporządzenia wskazują, iż obowiązek dotyczy pasażerów podróżujących środkami publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Miejsca ogólnodostępne. Tu ustawodawca wskazuje na drogi i place, zakłady pracy oraz budynki użyteczności publicznej (rozumianych jako budynek biurowy lub socjalny) przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe oraz targowiska (stragany) i nieruchomości wspólne.

Wyłączenia. Prawdopodobnie w wyniku przeprowadzonym konsultacjom roboczym znacznie rozszerzono katalog osób, których obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy. Czyli – jak to określają przepisy rozporządzenia:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Sytuacje specjalne. Złagodzono nieco uciążliwości wynikające z wielogodzinnego noszenia maseczki w odniesieniu do osób wykonujących czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych. Oni mogą w czasie wykonywania tych czynności zawodowych obowiązek zakrywania ust i nosa realizować przy pomocy przyłbicy jednak przy zachowaniu warunku, iż wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Odkrycie ust i nosa na żądanie. Ten ważny i dotyczący nas wszystkich obowiązek nie może jednak stwarzać sytuacje utrudniające prace różnorodnym służbom. Autorzy rozporządzenia uwzględnili obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie. Czyje? Oczywiście organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia tożsamości. Ale też innych osób w związku ze świadczeniem przez nich usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych oczywiście w sytuacji, gdy zachodzi konieczność identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.

I zdrowy rozsądek. Komentatorzy wskazują na wiele sytuacji, gdy nie mamy obowiązku zakładania maseczki np. w naszym prywatnym pojeździe, gdy nie jedziemy z osobami obcymi, i podnoszą kwestie zdrowego rozsądku. Zauważają, że maska, czy jakikolwiek inny sposób ochrony ma sens np. gdy jeździmy z otwartymi szybami, czy opuszczonym dachem itd. itd. Światowa Organizacja Zdrowia zauważa, iż do końca nie wiadomo jak koronawirus żyje na powierzchniach, czy kilka godzin, czy kilka dni.

Ta sama Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że zasłanianie nosa oraz ust daje pozytywny efekt w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa.

POZOSTAŃMY W DOMU! (jm)

e-PRAWO DROGOWE wyd. Grupa IMAGE [kliknij

Uwaga Abonenci EPD!

Redakcja przygotowała aktualizację wg stanu prawnego na dzień 15 kwietnia br.

– aktualizujcie swój zbiór!

Słowa kluczowe koronawirus Rada Ministrów