Legislacja

Od dziś - rejestracja pojazdu także w salonie

4 czerwca 2021

Od dziś - rejestracja pojazdu także w salonie
(fot. pexels)

Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi część przepisów rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Ten akt wykonawczy wydany został na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720).

Wykaz Prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury. Projekt nr 126. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Zmiana związana jest z przepisami ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1517) umożliwiającymi rejestrację nowych pojazdów on-line, zakupionych w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, przez ten salon w imieniu kupującego. Te właśnie wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2021 r. W art. 73c dodanym do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2021.450) określono, że salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub uprawniony przedstawiciel tego salonu w imieniu klienta będzie składał wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, wskazano jakie dokumenty powinny zostać do niego dołączone oraz uregulowano, że zostanie określony wzór tego wniosku przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W konsekwencji w projekcie zaproponowano zmianę § 2 ust. 1 dodanie § 25a rozporządzenia, które uwzględniają odrębność ww. formy złożenia wniosku o rejestrację drogą elektroniczną. W związku z faktem, iż przepisów dotyczących warunkowej rejestracji pojazdu nie stosuje się w przypadku składania wniosków o rejestrację przez salon w imieniu kupującego (art. 74 ust. 2c ww. ustawy) zaproponowano również zmianę § 19 ust. 2 rozporządzenia. (jm)