Legislacja

Od wczoraj nowe rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego

6 grudnia 2021

Od wczoraj nowe rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego
(fot. PEXELS)

5 grudnia br. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2021 r. poz. 1212 i 1997) minister zdrowia wydaje rozporządzenie określające: szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego oraz szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów z tym związane.

5 grudnia br. w życie weszło przywołane powyżej nowe rozporządzenie ministra z 3 grudnia br. Jednocześnie także z 5. Grudnia utraciło moc rozporządzenie poprzedzające: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (2019 r. poz. 140 i 2111). które traci moc z dniem 5 grudnia 2021 r. na podstawie art. 4 pkt 36 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997).

Skąd ta konieczność zmiany? Konieczność jego wydania wynika ze zmiany upoważnienia zawartego w art. 4 pkt 36 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczącego art. 105 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami [kliknij].

Zakres zmian. I kolejna ważna informacja: obowiązujące już rozporządzenie zawiera jedynie zmianę odesłań do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie art. 105 w ust. 5 w pkt 1 i 2 dotycząca zastąpienia wyrazów „art. 99 ust. 1 pkt 5” wyrazami „art. 98a ust. 1 pkt 2” oraz rezygnacji z wydawania decyzji przez właściwego starostę o skierowaniu osoby na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, gdyż z dniem 5 grudnia 2021 r. starosta będzie wysyłać jedynie informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych, zgodnie z art. 98a ust. 3 dodanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. poz. 1997). Pozostała część rozporządzenia w stosunku do tego poprzedzającego aktu nie uległa zmianie.

Omawiane rozporządzenie oddziałuje na: wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które przygotowują kursy w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz wydają stosowne zaświadczenia o ich ukończeniu; starostwa i marszałkowie województwa, które wydają decyzje o skierowaniu na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. (jm)