Legislacja

Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie

22 listopada 2018

Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie
Projekt Ministerstwa Infrastruktury z dnia 19 października 2018 r. [kliknij]

Do konsultacji publicznych trafił wczoraj projekt – opatrzony datą 19 października 2018 r. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. Jak czytamy w uzasadnieniu – stanowi to realizację upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu, określonego w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) do wydania rozporządzenia. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Wyjaśnijmy – przepisy wykonawcze – jakim jest obowiązujące rozporządzenie utraci moc obowiązującą z dniem 1 maja 2019 r., i dlatego konieczne jest wydanie w tym terminie nowego rozporządzenia. Co najistotniejsze – projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych zmian o charakterze merytorycznym w stosunku właśnie do obowiązującego z dnia 7 marca 2016 r. Proponowane zmiany mają jedynie charakter legislacyjny, redakcyjny i dostosowawczy, tak więc dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu zostaną utrzymane.

Według informacji przekazanych przez wojewodów – stan na dzień 31 grudnia 2017 r. – przedmioty, na które oddziałuje projekt to przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców (OSK) w liczbie ok. 5400. – Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy – czytamy w przygotowanej przez resort ocenie skutków regulacji. Termin uzgodnień i konsultacji publicznych upływa 7 grudnia br. (jm)