Legislacja

Ostrzejsze sankcje za niezgodne z prawem parkowanie czy postój

26 czerwca 2018

Ostrzejsze sankcje za niezgodne z prawem parkowanie czy postój
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie konieczności nowelizacji przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie penalizacji naruszenia przepisów dotyczących parkowania zwróciła się do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury grupa posłów. Zgłaszający interpelację uznają potrzebę nowelizacji ustawy oraz za pilną uznają potrzebę podjęcia działań legislacyjnych. Cel - zachęcenie włodarzy miast w kierunku zwiększenia ilości dostępnych miejsc parkingowych w miastach.

Posłowie piszą. - Wskazujemy, że w ramach wykonywania mandatu poselskiego napływają do nas informacje od wyborców, którzy skarżą się na aktualny obecnie problem znalezienia miejsca do parkowania w miastach. Polskie miasta dotyka problem deficytu miejsc parkingowych, parkingów podziemnych bądź piętrowych i innych rozwiązań ułatwiających życie wszystkim użytkownikom dróg i chodników. Jednakże problem ten wzmacnia niski poziom kultury parkowania np. zaparkowanie samochodu poza liniami wyznaczającymi dane miejsce parkingowe i co się z tym wiąże nieprzestrzeganie przepisów prawa drogowego regulujących zasady prawidłowego postoju i parkowania pojazdów w terenie zabudowanym. Włodarze miast narzekają, że straż miejska nie posiada wystarczających skutecznych uprawnień w zakresie postępowania mandatowego, które mogłoby skutecznie odstraszyć źle parkujących kierowców. Policja w większości przypadków nie reaguje w przypadku naruszenia przepisów o parkowaniu w miastach gdzie funkcjonuje straż miejska czy gminna. Nadto brak jest dodatkowej sankcji w przypadku notorycznego łamania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie parkowania. Uzasadniają przywołując przewidzianą w obowiązującym taryfikatorze mandatów sankcję mandatu w wysokości 100 zł i jednego punktu karnego. Nadto – jak podkreślają – odpowiedzialne służby reagują na takie sytuacje rzadko.

Postawione pytania. Postawione zostały pytania dotyczące ewentualnej zmiany przepisów:

1. Czy resort dostrzega konieczność zmiany przepisów prawnych penalizujących niezgodne z prawem parkowanie czy postój?

2. Jak aktualnie kształtuje się taryfikator mandatowy w zakresie złego parkowania?

3. Czy przewiduje się zwiększenie grzywien za złe parkowanie (szczególnie za zaparkowanie samochodu poza liniami wyznaczającymi miejsce parkingowe, zajmowanie dwóch miejsc parkingowych czy miejsc wyznaczonych dla niepełnosprawnych)?

4. Czy istnieją statystyki przedstawiające ilość wystawionych mandatów za złe parkowanie w poprzednich latach bądź uzyskanych z tego tytułów przychodach dla budżetu państwa? Oraz

5. Czy istnieją możliwości wsparcia samorządów w ich zamierzeniach infrastrukturalnych w przedmiocie budowy infrastruktury parkingowej podziemnej czy naziemnej?

6. Czy dotychczas jakiekolwiek samorządy budowały infrastrukturę parkingową przy udziale środków z budżetu państwa?

7. W oparciu o jakie mechanizmy lokalne samorządy mogłyby skorzystać ze wsparcia budżetu centralnego przy inwestycjach infrastrukturalnych w parkingi?

8. Czy resort dostrzega problem deficytu miejsc parkingowych w miastach w porównaniu do liczby pojazdów na polskich drogach?

Co odpowiedzą ministrowie? (jm)