Legislacja

Oznakowanie miejsc ładowania

2 stycznia 2019

Oznakowanie miejsc ładowania
Wzór oznakowania miejsc ładowania pojazdów samochodowych energią elektryczną oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania energią elektryczną pojazdów samochodowych: identyfikator, w kształcie elipsy o szerokości minimum 30 mm, grubości linii wewnętrznej 3,2 punktu, w środku której zamieszcza się symbol „EV” w kolorze czarnym na białym tle wewnętrznym.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji znajdujemy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym.

Przywołany projekt przygotowano na postawie art. 41 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zaproponowano, aby do oznakowania miejsc tankowania oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości tankowania pojazdów samochodowych skroplonym gazem węglowodorowym LPG, skroplonym gazem ziemnym LNG, sprężonym gazem ziemnym CNG i wodorem, stosować wytyczne zawarte w normie PN-EN 16942. § 2. 1. Do oznakowania miejsc ładowania oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania pojazdów samochodowych energią elektryczną proponuje się, aby był to identyfikator, w kształcie elipsy o szerokości minimum 30 mm, grubości linii wewnętrznej 3,2 punktu, w środku której zamieszcza się symbol „EV” w kolorze czarnym na białym tle wewnętrznym. Rozmiar czcionki symbolu dopasowano do wielkości kształtu, przy czym powinna ona wynosić minimum 11 punktów. Taki identyfikator – jak sugerują autorzy projektu - umieszcza się w widocznym miejscu: w punkcie sprzedaży pojazdów samochodowych oraz w instrukcji obsługi pojazdu samochodowego; na stacji ładowania oraz w punkcie ładowania celem oznaczenia miejsca ładowania; w pobliżu gniazda lub wtyczki pojazdu samochodowego.

Omówiony wzór pomieszczono w załączniku do zaproponowanego rozporządzenia. Unijne wytyczne zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/732 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych zgodnej z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE przewidują one dwuletni okres na zastosowanie się do przepisów ww. rozporządzenia, przepisy wykonawcze do art. 41 ust. 6 pkt 3 ustawy zostaną wydane w późniejszym terminie. Przedstawiony projekt rozporządzenia stanowi implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakresie sposobu oznakowania pojazdów oraz miejsc ładowania lub tankowania pojazdów i ma na celu ujednolicenie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie w prawodawstwie polskim funkcjonuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 122, poz. 830) wydane na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629), jednakże obejmuje ono swym zakresem wyłącznie oznakowanie dystrybutorów stosowanych do biopaliw ciekłych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14-dni od ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące formuły identyfikatora, te będą obowiązywały po pół roku od publikacji. Aktualnie dobiegają końca konsultacje publiczne. (jm)