Legislacja

Może jednak policja municypalna?

2 stycznia 2019

Może jednak policja municypalna?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W połowie grudnia ubiegłego roku odbyło się 74. posiedzenie Sejmu. Wówczas właśnie parlamentarzyści odrzucili wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie innych ustaw. Głosowało - 430  posłów, za - 46, przeciw - 382, wstrzymało się - 2 , nie głosowało - 29.

Grupa posłów zaproponowała zapis ustawowy w brzmieniu: - Uchyla się ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928) o strażach gminnych oraz likwiduje się wszystkie straże gminne utworzone przez rady gmin na podstawie art. 2 ust. 1 tejże ustawy. Po likwidacji straży miejskich i gminnych ich kompetencja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego miały być przejęty przez Policję. Proponowano obowiązywanie ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. Wobec przeprowadzonego głosowania, propozycja nie trafiła pod obrady - czyli straże gminne pozostają. Dodajmy jednak ważną informację, iż straże obecnie funkcjonują w 488 gminach (co oznacza, że jest obecna w ok. 19 proc. gmin). Począwszy od 2012 r. liczba oddziałów straży gminnych i miejskich systematycznie spada.

W ocenie zgłaszających projekt straż miejska jest formacją, której formuła istnienia się wyczerpała. Zwracano też uwagę na koszty jej utrzymania, a nadto „cieszy się niewielkim zaufaniem społecznym (…) wynikających z niskiego poziomu kompetencji i wyszkolenia części osób zatrudnionych w straży”.

Interesującą jest propozycja przekształcenia straży w policję municypalną, jeszcze nie teraz, ale… (jm)