Legislacja

Pakiet Mobilności w projekcie zmian w ustawie o transporcie drogowym i innych

30 lipca 2021

Pakiet Mobilności w projekcie zmian w ustawie o transporcie drogowym i innych
(fot. PIXELS)

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został oznaczony jako UC93 [kliknij]. Wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15. Projekt ustawy służy stosowaniu przepisów:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu dookreślania położenia za pomocą tachografów (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem (UE) 2020/1054,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17), zwanego dalej: rozporządzeniem (UE) 2020/1055,

oraz zapewnia wdrożenie art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49), zwanej: dyrektywą (UE) 2020/1057.

Niniejsze akty prawne wchodzą w skład tzw. Pakietu Mobilności I. Proponowany w projekcie ustawy zakres zmian zapewnia komplementarność wdrożenia nowych przepisów unijnych. Przewiduje się, że wdrożenie tzw. Pakietu Mobilności I będzie obejmowało zmiany polegające na:

1) uchwaleniu zmian do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

2) uchwaleniu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, mającej na celu wdrożenie art. 1, art. 5, art. 6 i art. 8  dyrektywy (UE) 2020/1057,

3) uchwaleniu zmian porządkujących obecne przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów - IV kwartał br. (jm)