Legislacja

Petycja ws. pierwszeństwa pieszego poza skrzyżowaniem

26 marca 2017

Petycja ws. pierwszeństwa pieszego poza skrzyżowaniem
Posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET) - 23.3.2017 r.

Komisja do Spraw Petycji (PET) rozpatrzyła petycję złożoną przez Tomasza Bobrowskiego w sprawie zmiany art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym poprzez nałożenie na kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu poza skrzyżowaniem przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża (BKSP-145-175/17). Petycję przedstawiła zastępca przewodniczącego Komisji - poseł Urszula Augustyn. Petycja dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu taką zmianę prawa o ruchu drogowym, aby pieszy przechodzący poza skrzyżowaniem miał pierwszeństwo przed kierującym, który skręca w drogę, przez którą ten pieszy przechodzi.

Michał Kozłowski reprezentujący Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa sam kierunek petycji - jako biorący w ochronę pieszego - uznał za słuszny. Jednak dalej mówił: - Wątpliwa jest sama koncepcja wobec braku zdefiniowania drogi innej niż droga publiczna. I tu mogłaby wystąpić trudność interpretacyjna, gdzie jest granica ochrony tego pieszego. Niezbędna jest też głębsza analiza w sprawie skutków ewentualnej takiej decyzji na bezpieczeństwo pieszych i dopiero po takiej analizie oraz uwzględnieniem wiedzy w zakresie statystyk policyjnych - zakończył. Mariusz Wasiak przedstawiciel KG Policji, przychylił się do konkluzji końcowej resortu transportu, iż petycja nie jest do przyjęcia. Przepisy chroniące pieszych obowiązują w istniejącej ustawie - informował i precyzyjnie wskazywał na nie. I konkludował - Tu nie ma konieczności doregulowywania takich kwestii. Podejście - zaprezentowane w petycji - byłoby nadregulacją - dodał. Podchodząc wieloaspektowo jesteśmy przeciwni takiej zmianie - podsumował swoje wystąpienie. Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.