Legislacja

Już za chwilę pijani kierowcy zaczną tracić samochody

18 listopada 2022

Już za chwilę pijani kierowcy zaczną tracić samochody
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Tuż przed północą w środę w Sejmie głosowano nad Sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2510 i 2516). Uchwałę odrzucono. Wobec faktu, iż Ustawa (z wyjątkami) wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia jest szansa, aby piani kierowcy zaczęli tracić swoje pojazdy już w lutym/marcu 2023 r. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.

- Poseł Piotr Sak, sprawozdawca Komisji mówił: - Działając w imieniu Komisji kodyfikacyjnej mam honor, ale także i imperatyw, nakaz regulaminowy przedstawić Sprawozdanie Komisji. Pomimo, że w toku prac ujawnił się ponadpartyjny blok wspierania zła i przestępców, na szczęście Komisja stanęła na wysokości zadania i przesądziła o konieczności odrzucenia przedmiotowej ustawy. W dyskusji mówiono:

W głosowaniu nad odrzuceniem Uchwały Senatu ZA głosowało 229 posłów, PRZECIW - 206 i 10 wstrzymało się. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta i zostanie opublikowana. Wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od publikacji.

Przypomnijmy - 22 lutego br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2024 [kliknij]). Po pierwszym czytaniu powołano podkomisję specjalną, drugie czytanie odbyło się 6 lipca i tekst ponownie trafił do rozpatrzenia w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 7 lipca doszło do głosowania, ustawę uchwalono 229 głosami ZA, przy 173 PRZECIW i 39 WSTRZYMAUJĄCYCH SIĘ. 4 sierpnia senatorowie wnieśli o odrzucenie ustawy, skierowano ją do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Ustawa wróciła do Sejmu, nad uchwałą Senatu pracowała Komisja Nadzwyczajna formułując wniosek o jej odrzucenie. I właśnie 16 listopada br. na forum Sejmu rozpatrzono stanowisko Senatu. W głosowaniu - odrzucono uchwałę Senatu.

Ustawa - opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości - nowelizuje Kodeks karny oraz Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks wykroczeń, ustawę - Prawo o ruchu drogowym, Kodeks karny skarbowy i inne. Wśród wielu ważnych zmian Kodeksu karnego uregulowano kwestie w zakresie przestępstw drogowych popełnianych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Dodano art. 44b w brzmieniu: „Art. 44b. § 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym. § 2. Jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie jest niemożliwe lub niecelowe, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, zamiast przepadku pojazdu mechanicznego orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy - średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego. § 3. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu określonego w § 2 nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. § 4. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu mechanicznego odpowiadającego pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę w sposób określony w § 2 nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.”.

Pijani kierowcy zaczną tracić samochody! (jm)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości (fragmenty):

Przełomowa reforma Kodeksu karnego czeka na podpis Prezydenta RP

- Sejm przyjął wczoraj (16 listopada br.) fundamentalne zmiany w Kodeksie karnym, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To zasadnicza zmiana polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców. I dobra wiadomość dla zwykłych, uczciwych ludzi, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Przepisy wymierzone są w najgroźniejszych bandytów – morderców, gwałcicieli, pedofili i członków grup mafijnych. Dla nich to zła wiadomość - powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej. (…)

Konfiskata aut nietrzeźwym kierowcom. Nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Policja tymczasowo zajmie jego auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.

Jeżeli nie będzie wypadku, lecz prowadzenie w stanie nietrzeźwości – sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach. „Recydywiście” przepadek będzie orzekany już od powyżej 0,5 promila alkoholu.

Auta będą konfiskowane również sprawcom wypadków, którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełniającym takie przestępstwo po raz kolejny lub powodujących wypadek. Jeżeli samochód nie jest wyłączną własnością kierowcy, sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku.

Obecnie za spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości należy wymierzyć karę od 2 do 12 lat więzienia. Teraz za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie to minimum 3 lata, a za spowodowanie śmierci - 5 lat więzienia.

Zwiększy się również maksymalna kara, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkiego  wypadku. Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności, a obecnie do 12 lat.