Legislacja

Pojazd bezemisyjny w nowej definicji

23 marca 2022

Pojazd bezemisyjny w nowej definicji
(fot. PIXABAY)

Rządowe Centrum Legislacji właśnie opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [kliknij].

Jak to określono w ocenie skutków regulacja nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wdrożenia zmian do dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. Zmiany dotyczą m.in. dodania nowych definicji pojazdu bezemisyjnego oraz bezemisyjnego pojazdu ciężkiego, zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym o dodatkową masę z racji zastosowania technologii paliwa alternatywnego wynoszącej maksymalnie 1 tonę oraz zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych o dodatkową masę z racji zastosowania technologii bezemisyjnej wynoszącej maksymalnie 2 tony. Projekt rozporządzenia dostosowano również do wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1916 ustanawiającego szczegółowe przepisy w odniesieniu do stosowania urządzeń aerodynamicznych montowanych z tyłu pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 96/53/WE. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia ujednolicono m.in. wymagania obowiązujące na poziomie Unii Europejskiej w procedurze homologacji typu UE oraz ONZ m.in. w zakresie: zmiany do Regulaminu nr 13 ONZ dotyczącego homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, zmiany do Regulaminu nr 58 ONZ dotyczącego homologacji urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod tył pojazdu, zmiany do Regulaminu nr 107 ONZ dotyczącego przepisów homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej, zmiany do Regulaminu nr 142 ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do montowania ich opon. Ponadto wprowadzono wymagania w zakresie tylnego wychylenia pojazdu. Zmiana ma na celu dostosowanie krajowych wymagań w zakresie warunków technicznych do wymagań obowiązujących w procedurze homologacji typu pojazdu. W projekcie dokonano również m.in. zmiany brzmienia § 9 rozporządzenia dotyczącego dokonywania zmian konstrukcyjnych w pojeździe. W przepisach tych wykreślono odesłanie do wymagań zawartych w uchylonej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE i wprowadzono odesłanie do wymagań obowiązujących w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/858. Jednocześnie doprecyzowano wymagania dla różnych przypadków przebudowy pojazdu określonej kategorii homologacyjnej. Jednocześnie w projektowanym § 9a, § 9b oraz § 9j oprócz jednostek uprawnionych, wskazano również Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako podmiot upoważniony do przeprowadzania stosownych badań dotyczących wytrzymałości siedzeń i ich mocowania oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa. Nowe przepisy skutecznie uniemożliwią stosowanie praktyk omijających dotychczasowe przepisy regulujące kwestię montażu dodatkowych siedzeń w pojazdach samochodowych, a tym samym zagwarantują zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przebudowanych pojazdów. W projekcie rozporządzenia wprowadzono limit dopuszczalnego nacisku grupy osi składającej się z trzech osi pojazdów silnikowych, w której co najmniej dwie osie składowe są osiami napędowymi, przy odległości (d) między osiami składowymi większej niż 1.30 i nie większej niż 1,80 m. W obecnym brzmieniu rozporządzenia określony jest jedynie przypadek limitu dopuszczalnego nacisku dla ww. grupy osi, przy spełnieniu warunku wyposażenia w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”) i zwieszenie pneumatyczne lub równoważne, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t.

Projekt cyt.:

„13a) pojazd bezemisyjny - oznacza bezemisyjny pojazd ciężki zdefiniowany w pkt 13b, zarejestrowany na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy;

13b) bezemisyjny pojazd ciężki - oznacza pojazd ciężki nieposiadający silnika spalinowego wewnętrznego spalania lub posiadający silnik spalinowy wewnętrznego spalania, z którego emisje określone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i środkami wykonawczymi do niego nie przekraczają 1 g CO2/kWh lub z którego emisje określone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2007 i środkami wykonawczymi do niego nie przekraczają 1 g CO2/km;”;

I konkluzja zmian: dostosowanie krajowych warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia do rozporządzeń i dyrektyw UE oraz regulaminów ONZ oraz wprowadzenie krajowych regulacji w obszarze nieobjętym prawem międzynarodowym, ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (jm)