Legislacja

Pojęcia: „stan po spożyciu tetrahydrokannabinolu" i "stan upojenia tetrahydrokannabinolem" w polskim porządku prawnym?

27 kwietnia 2021

Pojęcia: „stan po spożyciu tetrahydrokannabinolu" i "stan upojenia tetrahydrokannabinolem" w polskim porządku prawnym?
(fot. Galeria Pexels)

Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw [kliknij] . Jak zostało to określone projekt dotyczy m.in. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego pojęć "stan po spożyciu tetrahydrokannabinolu" i "stanu upojenia tetrahydrokannabinolem", analogicznych do stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości. Przedstawicielem wnioskodawców jest posłanka Paulina Matysiak.

Zaproponowano zmiany 14. ustaw: Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego i innych w tym ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o kierowaniu pojazdami.

Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Cytujemy: Art. 6. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 45 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu;”; 2) w art. 80k w ust. 6 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) prowadzeniem pojazdu po użyciu tetrahydrokannabinolu albo w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem;”; 3) w art. 100aa w ust. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu;”; 4) w art. 129: a) w ust. 2: pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu;”, w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem lub w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu albo środka działającego podobnie do alkoholu,”, b) w ust. 4b pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem lub w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób;”; 5) w art. 129a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu,”; 6) art. 129f otrzymuje brzmienie: „Art. 129f. Strażnicy straży gminnych (miejskich), strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem lub w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu albo środka działającego podobnie do alkoholu.”; po art. 129i dodaje się art. 129ia w brzmieniu: „Art. 129ia. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości delta-9- tetrahydrokannabinolu w organizmie przeprowadza się na podstawie badania krwi 2. Badanie w celu ustalenia zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu w organizmie może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić. 3. Warunki oraz sposób przeprowadzania badania, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z … r. poz. …).”; 8) art. 129ja otrzymuje brzmienie: „Art. 129ja. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu, zawartości tetrahydrokannabinolu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.”; 9) w art. 129k ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu, zawartości tetrahydrokannabinolu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.”, 10) w art. 130a w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem lub w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu albo środka działającego podobnie do alkoholu,”; 11) w art. 130b w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) charakterystykę uczestników wypadku: wiek, płeć, obywatelstwo, poziom alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka odurzającego w organizmie, stosowanie lub niestosowanie wyposażenia ochronnego;”; 12) w art. 135 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem lub w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu albo środka działającego podobnie do alkoholu,”; 13) w art. 135a w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem lub w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu albo środka działającego podobnie do alkoholu,”; 14) w art. 136 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W przypadku przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości, zawartości tetrahydrokannabinolu lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu:”.

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Cytujemy: W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 i 1517) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 25: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zawartości w organizmie alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nie można prowadzić zajęć z osobą ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub 16 uprawnienia do kierowania tramwajem, która znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu.”; 2) w art. 33 w ust. 1 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, w stanie po użyciu tetrahydrokannabinolu lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,”; 3) w art. 50 w ust. 2 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu,”; 4) w art. 58 w ust. 1 w pkt 9 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, w stanie po użyciu tetrahydrokannabinolu lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,”; 5) w art. 75 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu;”; 6) w art. 82 w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu,”; 7) w art. 99 w ust. 1: a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu,”, b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu,”, 17 c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia tetrahydrokannabinolem, w stanie po użyciu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu”; 8) w art. 100 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wpływu alkoholu, tetrahydrokannabinolu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;”; 9) w art. 117 w ust. 2 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, w stanie po użyciu tetrahydrokannabinolu lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,”.

Uzasadnienie. W uzasadnieniu czytamy: Projektowana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw dotyczy: (…) wprowadzenia do polskiego porządku prawnego pojęć „stan po użyciu tetrahydrokannabinolu” i „stan upojenia tetrahydrokannabinolem”, analogicznych do stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości;.

Opinie. - Poruszono również kwestię limitu THC, który pozwalałby na prowadzenie pojazdów. Pomysł jest dobry, ale wygląda na to, że propozycja chybiona – komentują media. Wyjaśnijmy – THC jest składnikiem marihuany, który działa negatywnie na zdrowie - powoduje m.in. problemy z pamięcią i koncentracją i prowadzeniem pojazdu.

Projekt został skierowany do opinii i konsultacji. (jm)