Legislacja

Poprawka dot. pracy urzędów w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów

20 kwietnia 2020

Poprawka dot. pracy urzędów w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczen, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Rządowe Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP 2020, pozycja 697 [kliknij]

Wczoraj, w niedzielę 19. kwietnia po południu, Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw pod pozycją 697 roku 2020 opublikowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii koronawirusa. Tam pomieszczono doprecyzowanie zwolnienia z obowiązywania wielu zapowiedzianych ograniczeń. Te zostają zniesione z dniem dzisiejszym. Do tego samego wykazu trafiły przepisy dotyczące pracy urzędów.

Na pytanie w jakim zakresie urzędy działały, jak wykonywały swoje zadania można krótko odpowiedzieć – różnie. Przywołajmy tu wypowiedź dla PAP Pawła Szefernakera, wiceministra MSWiA: - Niektóre z tych zadań nie wszędzie były wykonywane. Chcemy więc, aby te zadania były jednolite w skali kraju. Ustawodawca wydłuża listę zadań urzędów administracji publicznej, w tym samorządowej. To poprawka wprowadzona w sobotę - przez debatujący wówczas nad harmonogramem „odmrażania” państwa w związku z epidemią koronawirusa - Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wnioskodawcą był minister spraw wewnętrznych i administracji. Wprowadzono pojęcie „zadania niezbędne”, a tu te związane z: rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska. - Te zadania najpóźniej od środy wszystkie urzędy administracji publicznej powinny realizować" - zaznaczył w rozmowie z przywołanym PAP Szefernaker. - Duża część urzędów do tej pory wykonywała część z tych obowiązków, ale niektóre z tych zadań nie wszędzie były wykonywane. Chcemy więc, aby te zadania były jednolite w skali kraju" – podkreślał minister.

Pierwszy etap tzw. harmonogramu odmrażania obowiązuje już z dniem dzisiejszym. Urzędy wykonujące zadania o charakterze publicznym dostały kilka dni na wznowienie zadań, na przygotowanie procedur bezpieczeństwa dla urzędników i petentów. Przepis zacznie obowiązywać z dniem 22 kwietnia br. „chyba że kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym postanowi o ich zastosowaniu w terminie wcześniejszym”. Urzędy opublikują stosowne ogłoszenia. (jm)

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Rządowe Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP 2020, pozycja 697 (2020.697) [kliknij]

         „§ 13. 1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

         2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-licznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o trans-porcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.6));

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).

         3. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

(…)

         § 19. (…) 5. Przepisy § 13 ust. 2 i 3 w zakresie spraw wymienionych w § 13 ust. 2 stosuje się od dnia 22 kwietnia 2020 r., chyba że kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym postanowi o ich zastosowaniu w terminie wcześniejszym.”