Legislacja

Prawo jazdy cofnięte, a odzyskane w innym kraju UE?

5 marca 2020

Prawo jazdy cofnięte, a odzyskane w innym kraju UE?
(fot. mat. prasowe – arch.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie pod przewodnictwem sędziego WSA Arkadiusza Windaka wydał wyrok w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy (sygn. akt: II SA/Sz 587/19 wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.). Rozważany był przepis art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami: „Art. 12. 1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie: (…) 5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;”.

Skarga. Sąd ustalił: „Decyzją wydaną w dniu (...) marca 2019 r., nr (...) w oparciu o przepis art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej jako "k.p.a." oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341), dalej jako "u.k.p." Prezydent Miasta S. odmówił H. S. wydania prawa jazdy kategorii A. W motywach rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że w dniu 29 marca 2017 r. H. S. zwrócił się o wydanie prawa jazdy kategorii A, załączając do wniosku m.in. kopię posiadanego prawa jazdy kat. B wydanego w dniu 24 stycznia 2014 r. przez Starostę P. ważnego do dnia 24 stycznia 2029 r., orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. AM, A1, A2, A, B1, B, BE i T z zastrzeżeniem ponownej kontroli lekarskiej wyznaczonej na dzień 28 marca 2027 r.”

Okres cofnięcia uprawnień. Skarżący – jak informował Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego – nie posiadał ważnego niemieckiego prawa jazdy, albowiem zostało mu ono cofnięte z powodu jazdy pod wpływem alkoholu - do 31.5.2029 r. - Nadto władze niemieckie podały, że polskie prawo jazdy kategorii B o nr [...], serii P [...] jest nieważne w [...], ponieważ wydane zostało w czasie cofnięcia wnioskodawcy uprawnienia – jak to podano w uzasadnieniu wyroku. W oparciu o te informacje organ I instancji oraz organ odwoławczy uznały, iż skarżący jest w okresie obowiązywania cofnięcia uprawnienia. I wobec takiego stanu rzeczy, nie jest możliwe wydanie prawa jazdy na terenie RP. Organ niemiecki pozostawił możliwość wydania uprawnień przed upływem wymienionego okresu, pod warunkiem przedłożenia opinii psychologiczno-lekarskiej potwierdzającej zdolność do uczestniczenia w ruchu drogowym. Skarżący warunków odzyskania uprawnień do odzyskania uprawnień nie spełnił, wnioskował o wydanie uprawnień na terytorium RP.

Cofnięcie ważne. - W tak ustalonym stanie faktycznym, zdaniem organu I instancji, zachodzi negatywna przesłanka do wydania wnioskowanego prawa jazdy z art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p., ponieważ wnioskodawca jest osobą, która otrzymała za granicą prawo jazdy, a następnie jego uprawnienie zostało mu cofnięte i pozostaje on nadal w okresie cofnięcia na terytorium [...]. Data prawomocności orzeczenia niemieckiego Sądu Rejonowego w W.-T. z dnia 26 lutego 2014 r. o cofnięciu H. S. uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium [...], tj. 31 maja 2014 r. oraz wskazana data jego przedawnienia, tj. 31 maja 2029 r., to daty wyznaczające ramy czasowe obowiązywania cofnięcia wnioskodawcy uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium [...]. Okres cofnięcia wnioskodawcy uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium [...] trwa zatem od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 maja 2029 r. lub do czasu przedłożenia wymaganej w [...] opinii medyczno-psychologicznej potwierdzającej, że H. S. może ponownie kierować pojazdami w ruchu drogowym – uzasadnia swój wyrok przywołany sąd.

Przepisy unijne. Skład sędziowski wskazał także na przepisy unijne regulujące kwestie wydawania praw jazdy: art. 11 Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz.UE.L Nr 403, str. 18). Z tych wynikają procedury stosowane przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie prawa jazdy na prawo jazdy równoważne w inny kraju. Wówczas to organ państwa członkowskiego jest zobowiązany do sprawdzenia ważności prawa jazdy. Regulacje unijne oraz przepisy krajowe pozwalają – i taki jest ich cel – na unikanie sytuacji, gdy obywatel jednego państwa członkowskiego po utracie prawa jazdy na tym terytorium, ubiega się o wydanie prawa jazdy w innym państwie członkowskim. (jm)