Legislacja

Profesjonalna rejestracja - już tylko publikacja

27 grudnia 2017

Profesjonalna rejestracja - już tylko publikacja
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. To nowelizacja oczekiwana od lat. Uregulowania dotyczą profesjonalnej rejestracji pojazdów, możliwe staje się legalne wykonywanie jazd testowych z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu samochodów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. W gronie właśnie tych oczekujących przede wszystkim: producenci pojazdów, dealerzy oraz instytuty badawcze. Ustawa – oczywiście po jej publikacji w Dzienniku Ustaw – wejdzie w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poniżej informacja Kancelarii Prezydenta RP. (jm)

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego instytucji profesjonalnej rejestracji pojazdów. Profesjonalna rejestracja pojazdów ma umożliwić legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. Z tej instytucji będą mogły skorzystać tzw. podmioty uprawnione, to jest:

przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a  w  przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Podmioty uprawnione uzyskają możliwość czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów i profesjonalnych dowodów rejestracyjnych bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty w organie rejestrującym. Profesjonalny dowód rejestracyjny to dokument stwierdzający dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony. Organem wydającym decyzję o profesjonalnej rejestracji na wniosek podmiotu uprawnionego jest starosta.

Po wniesieniu stosownych opłat podmiot uprawniony otrzyma blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz tablicę (lub tablice) rejestracyjne.

Ważność profesjonalnego dowodu rejestracyjnego wyniesie 1 miesiąc, zaś w przypadku producentów pojazdów 6 miesięcy. Na podstawie jednorazowej decyzji starosty podmiot uprawniony będzie mógł uzyskać maks. 100 blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Producent pojazdów będzie mógł wystąpić o dowolną liczbę blankietów.

W celu wykonania jazdy testowej danym pojazdem wypełniany będzie blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Jazda testowa będzie wykonywana przez podmiot uprawniony albo przez jego pracownika.

Dopuszczalne będzie wykonywanie jazdy testowej przez osobę zainteresowaną zakupem pojazdu, pod warunkiem jej wykonywania w obecności podmiotu uprawnionego albo jego pracownika. Natomiast w przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się produkcją pojazdów jazda testowa może być wykonywana także na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, będzie obowiązany prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez siebie w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 17 w zakresie art. 80x, który to przepis  określa obowiązek prowadzenia przez podmiot uprawniony wykazu pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP). Przepis ten ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji, możliwości prowadzenia wykazu w systemie teleinformatycznym obsługującym CEP. Informację taką minister właściwy do spraw cyfryzacji ma ogłosić nie później niż w ciągu 22 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.