Legislacja

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przypisana jest do osoby, nie do pojazdu - wskazuje minister

2 stycznia 2018

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przypisana jest do osoby, nie do pojazdu - wskazuje minister
Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (fot. MF)

Posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski interpelowali do ministra finansów w sprawie zmiany w ubezpieczeniu OC dla kierowców posiadających więcej niż jeden pojazd (interpelacja nr 17900). Odpowiadający, Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, po pierwsze odniósł się do ewentualnych zmian regulacji systemowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC, w zakresie sposobu uwzględniania zniżek w ramach składek za to ubezpieczenie. Po pierwsze wskazał, iż odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę - w obowiązujących przepisach - została przypisana do osoby (posiadacza pojazdu), nie zaś do pojazdu. Wynika to m.in. z faktu, iż sprawcą szkody pozostaje kierowca poruszający się określonym pojazdem a nie sam pojazd mechaniczny. Z kolei w sytuacji wyrządzenia szkody przy użyciu jednego z posiadanych przez kierowcę pojazdów, nie można wykluczyć możliwości poruszania się przez takiego kierowcę innym z posiadanych pojazdów. W tym miejscu należy wskazać, iż kryteria, według których ustalana jest składka ubezpieczeniowa, zawarte są w taryfach składek danego ubezpieczyciela - uzasadniał. I dalej czytamy w odpowiedzi na interpelację: - Systemy zniżek i zwyżek składki ubezpieczeniowej oparte są o różnego rodzaju czynniki, wśród których jako jeden z ważniejszych można wymienić dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość). Należy wskazać, iż kwestia ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, w tym również składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z nimi taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń. Przedmiotowe uprawnienie wynika zarówno z unijnych, jak i polskich regulacji.

Minister wskazał, iż ewentualne wprowadzenie zasady przypisania utraty zniżek wyłącznie do pojazdu, którym kierowca spowodował kolizję lub wypadek drogowy, a nie do wszystkich posiadanych przez niego pojazdów, mogłoby skutkować wątpliwościami o charakterze systemowym, jak i praktycznym m.in. w zakresie odpowiedniego stosowania systemu przyznawania zniżek na pozostałe posiadane pojazdy, w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Ponadto należy zwrócić uwagę, że przyjęcie takiego systemu skutkowałoby sytuacją, że w przypadku zbycia pojazdu, którego ruchem została wyrządzona szkoda i do którego byłaby przypisana utrata zniżek, posiadacz byłby traktowany jako „bezszkodowy” i w przypadku np. nabycia nowego pojazdu nie płaciłby składki adekwatnej do dotychczasowej historii swojej szkodowości.

I odpowiadamy Czytelnikowi: - Panie Tomku K. jeżeli pożyczy Pan auto szwagrowi, który spowoduje szkodę, to nadal Pan straci zniżkę ubezpieczeniową. Zmiany systemu ubezpieczeń komunikacyjnych resort tymczasem nie przewiduje. (jm)