Legislacja

Salon sprzedaży rejestruje pojazd

23 kwietnia 2021

Salon sprzedaży rejestruje pojazd
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 126 został wpisany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Proponowane zmiany dotyczą pojazdów zakupionych w salonach sprzedaży i rejestrowanych on-line.

Jak uzasadniają autorzy projektu opracowanie projektu przede wszystkim związane jest z przepisami ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517 [kliknij]), które wejdzie w życie z dniem 4 czerwca br., które wejdą w życie z dniem 4 czerwca 2021 r. Ustawodawca umożliwił rejestrację nowych pojazdów on-line. Dotyczy to tych zakupionych w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych. Rejestracji w imieniu kupującego może dokonać salon. W art. 73c określono, że salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub uprawniony przedstawiciel tego salonu w imieniu klienta będzie składał wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, wskazano jakie dokumenty powinny zostać do niego dołączone oraz uregulowano, że zostanie określony wzór tego wniosku przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W konsekwencji w projekcie zaproponowano zmianę § 2 ust. 1 dodanie § 25a rozporządzenia, które uwzględniają odrębność ww. formy złożenia wniosku o rejestrację drogą elektroniczną. W związku z faktem, iż przepisów dotyczących warunkowej rejestracji pojazdu nie stosuje się w przypadku składania wniosków o rejestrację przez salon w imieniu kupującego (art. 74 ust. 2c ww. ustawy) zaproponowano również zmianę § 19 ust. 2 rozporządzenia.

Ponadto zmiany są uzasadnione aktualnie procedowanym przez Sejm rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 860 [kliknij]), w którym przewidziane zostały regulacje mające na celu uszczelnienie systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Te przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponował więc zamianę § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (poprzez dodanie lit. c) polegającą na wprowadzeniu obowiązku przedkładania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy do zawiadomienia o zmianie rodzaju pojazdu już zarejestrowanego na samochód osobowy. Ponadto zaproponowano wprowadzenie w § 18 ust. 1a przepisu odsyłającego do § 3 ust. 4 i ust. 6 rozporządzenia w kontekście założonego rozwiązania elektronicznej wymiany informacji pomiędzy organami rejestrującymi a organami podatkowymi w zakresie dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy, brak obowiązku zapłaty akcyzy lub zwolnienie od akcyzy. Uwzględni to możliwość przekazywania ww. dokumentów z systemu teleinformatycznego organu właściwego w sprawach akcyzy, za pośrednictwem usługi sieciowej, do systemu teleinformatycznego rejestracji.

Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać z 4 czerwca 2021 r., czyli dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych. (jm)