Legislacja

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

29 listopada 2023

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy prawo o ruchu drogowym, który wczoraj opublikowany został w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców rozszerzony ma być katalog danych, jakie przekazywane są przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych - o adnotację o wykreśleniu zastawu po upływie 20 lat.

Sygnowany datą 24 maja 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt Ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy prawo o ruchu drogowym [kliknij]. Zastaw rejestrowy do obowiązującego porządku prawnego został wprowadzony poprzez ustawę z dnia z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (2018.2017). Akt ten reguluje ustanawianie, przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego, przedmiot tego zastawu, prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika, zbieg zastawu rejestrowego z innym ograniczonym prawem rzeczowym, zaspokajanie zastawnika oraz prowadzenie rejestru zastawów. Autorzy przedstawionej nowelizacji uzasadniają: „Ustawodawca po ponad ośmioletnim obowiązywaniu ustawy dokonał oceny rezultatów jej funkcjonowania wprowadzając od 11 stycznia 2009 r. zmiany przepisów mające na celu uproszczenie postępowania rejestrowego przez ograniczenie sądowego badania wniosków o wpis.”. I dalej wyjaśnia kwestie związane z nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym: „Projektowana regulacja powoduje konieczność dokonania zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988 z późn. zm.) poprzez rozszerzenie katalogu danych, jakie przekazywane są przez Centralną informację o zastawach rejestrowych do centralnej ewidencji pojazdów.”.

Regulacja ma poprawić problem jakim jest przewlekłość postępowań sądowych. Resort sprawiedliwości, który sporządził propozycję jeszcze 6 października 2022 r., rekomenduje rozwiązanie polegające na wykreśleniu zastawów z mocy prawa: „Zgodnie z projektowanym art. 18a ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, po upływie 20 lat wygasły zastaw zostanie uznany za wykreślony z mocy prawa, chyba, że strony postanowiły o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, nie dłuższy niż 10 lat. Nie będzie obowiązku zawiadamiania uczestników postępowania o dokonanej czynności. Zgodnie z nowym art. 41 ust. 2aa nie będzie wydawane postanowienie, ani nie będzie dokonywany wpis w rejestrze zastawów, a jedynie adnotacja w systemie teleinformatycznym, że zastaw wygasł i uznaje się go za wykreślony.”.

Projekt skierowano do konsultacji publicznych. (jm)