Legislacja

Przepisy o strażach gminnych do zmiany

22 grudnia 2021

Przepisy o strażach gminnych do zmiany
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak donosi serwis Prawo.pl, MSWiA chce wrócić do zarzuconego pięć lat temu projektu zmian w ustawie o strażach gminnych. Strażnicy mieliby otrzymać nowe kompetencje do zwalczania niektórych wykroczeń np. usuwania z drogi i pasa drogowego pojazdów bez tablic rejestracyjnych.

O potrzebie nowelizacji ustawy o strażach gminnych mówi się od wielu lat, bo obecne przepisy nie przystają do nowych wyzwań, w wielu miejscach są nieprecyzyjne i dziurawe. W październiku na posiedzeniu zespołu do spraw administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, MSWiA powróciło z propozycjami zmian w prawie dotyczącymi straży miejskiej. Resort chce przyznać strażnikom gminnym (miejskim) prawo do ujęcia i doprowadzenia do posterunku Policji osoby podejrzanej o wykroczenie w celu ustalenia jej tożsamości. Obecnie strażnicy są uprawnieni do ujęcia oraz doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji takich osób tylko wtedy, gdy stwarzają one zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Ministerstwo proponuje również zmiany w Prawie o ruchu drogowym, tak aby dać strażom gminnym możliwość usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, nie tylko z drogi, ale również z pasa drogowego. Propozycja zakłada też zmianę uprawnień strażników w zakresie przepisów dotyczących gospodarki komunalnej i usuwania odpadów znajdujących się na terenie kontrolowanej nieruchomości. Obecne przepisy odnoszą się w tym zakresie do odpadów powstałych na terenie nieruchomości, co w praktyce uniemożliwia wyegzekwowanie obowiązku z uwagi na brak możliwości stwierdzenia, gdzie odpady komunalne powstały.

Jak donosi Prawo.pl, resort rozważa też propozycje samorządów, aby dać kompetencje strażnikom gminnym do nakładania grzywien za wykroczenia związane z niezłożeniem deklaracji o źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu lub źródłach spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności budynków, co pozwoliłoby skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Źródło informacji: PAP MediaRoom/Prawo.pl